Sykehuset Østfold – Kalnes

?????????????????????????????????Seniorsaken Østfold avholdt temamøte på Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 8. april.

Temaet var «Det nye sykehuset på Kalnes». Foredragsholder var prosjektdirektør Tore Dag Olsen som har vært ansvarlig for prosjektet fra planleggingsstart i 2005.

Dette er et kjempeprosjekt, både hva størrelse og kompleksitet angår. Det er det største byggeprosjektet i Østfold noensinne. Tomten er på 340 mål, bygget er 400 m langt med i alt 86.000 m2 gulvflate. Bygget er ferdig og under testing og sluttkontroll. En tredjedel av bygget ble overtatt 7. april bla. for innflytting av virksomheten på Veum.

Grunnideen bak sykehuset er at tverrfaglig kompetanse skal være tilgjengelig for pasientene på et sted. All akuttbehandling skal foregå på Kalnes. Sykehuset er bygget for å betjene en befolkning på 300.000 mennesker.

Sykehuset er beliggende til E6, på et sted som er sentralt i forhold til befolkningstyngden i fylket. Lokalisering av sykehuset har vært grundig debattert, men dette har ikke vært et stridsspørsmål på linje med det som oppleves i andre deler av landet.  Det er i samarbeid med busselskapene utarbeidet planer for kollektiv transport fra alle deler av fylket. For de som vil bruke bil, vil det være sikret tilstrekkelige parkeringsmuligheter.

Driften av sykehuset er fullt og helt basert på datateknologi. Sykehuset vil i så måte være et av de mest moderne i Norge. Datasystemene er bygget opp med et back up -system i tilfelle driftsstans på hoved-systemet. Muligheten for at også back up – systemet skulle bryte sammen, innebærer det utenkelige – tilbake til blokk og blyant!

All informasjon om den enkelte pasient vil være samlet og tilgjengelig i en datajournal.

Viktige spørsmål: Hvem skal ha tilgang til informasjonen og hvem som skal eie journalen.

I alt 290 medarbeidere har deltatt i planlegging av det nye sykehuset.

Foredragsholderen informerte også om hvordan virksomheten til det nye sykehuset vil være samordnet med andre helsetilbud i fylket.

Seniorsakens neste møte: tirsdag 5. mai. Tema «Regjeringens seniorpolitikk». (bemerk Tidspunkt)

 

Hjem…