Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner Vi har et barnevern – burde vi også ha et eldrevern?

DebattpanelDette er tema SENIORSAKEN Østfold hadde til behandling under debattmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 4. november. Sosionom Ingegerd Espås hadde hovedinnlegget hvor hun redegjorde for temaet og sine mangeårige erfaringer bl.a. som leder for «Vern for eldre» i Oslo. I debattpanelet satt politiker fra Fredrikstad, Camilla Sørensen Eidsvold, helsesjefen i Sarpsborg kommune, Øivind Werner Johansen og daglig leder i Personlig Omsorg, Bjørn Tore Brendvold Hansen.

Vold og overgrep mot eldre er et tema det helst ikke snakkes om. Temaet har ikke hatt prioritet og det er gjort få grundige undersøkelser og forsøk på å få oversikt. Det faktagrunnlag Ingegerd Espås refererte til, foreligger i årsrapport for 2011 fra Vern for eldre.

Under begrepet «vold» regner man både fysiske og psykiske overgrep. I institusjoner kan dårlig eller feil behandling ha en karakter som tilsier at det må regnes som overgrep. Et anslag tilsier at det på landsbasis kan være så meget som 20.000 tilfelle av vold eller overgrep mot eldre.

I nevnte årsrapport fra 2011 fremgår det at 50 % av registrerte overgrep var i gruppen «psykiske» overgrep, 20 % økonomiske og 20 % fysiske. Hvem er så overgriperne? De finnes først og fremst i nære relasjoner – sønn, datter, ektefelle eller samboer. Men offentlige institusjoner svarer også for en betydelig del.

Det som ofte kjennetegner overgriper er alkohol- og stoffavhengighet, psykiske problemer og demens. Folk i nære omgivelser nøler ofte med å la den gamle motta hjelp.

Det er flere barrièrer mot hjelp hos den eldre og familien. De er opptatt av å holde fasaden, opplever en skyldfølelse og har en skepsis og mistillit til hjelpere. Og det kan være frykt for represalier. Mistanke om vold eller overgrep skal politianmeldes.

Det foreligger også barrièrer i det offentlige hjelpeapparat. Det kan dreie seg om taushetsplikt, mangel på tid, engstelse for å gå inn i vanskelige saker, eller mangel på kunnskap og kompetanse. En del forhold burde gis prioritet – politiattest for hjemmehjelpere, få volds- og overgrepsproblematikken inn i undervisningsplaner og opprette tjenester med kvalifiserte ansatte.

Sykepleiere som har uttalt seg, har pekt på forhold som må kunne betraktes som overgrep overfor eldre. Det er for liten tid til hver bruker – måltider, lufting, omsorg. Unødvendig bruk av bleier og beroligende medisiner og tvangsbruk overfor demente.

Etter hovedinnlegget ble det livlig debatt om de forhold som er belyst ovenfor, med deltagelse fra et særdeles kompetent debattpanel og fra engasjerte tilhørere i salen.

Et par forhold fikk spesiell oppmerksomhet. Det ene er at vi må arbeide for større åpenhet og oppmerksomhet om møtets tema – vold mot eldre. Det må kunne gå an å snakke om det!

Det andre er om vi ikke skulle ha en eldrevernlov. Vi har en barnevernlov og til og med en dyrevernlov. En hund har lovfestet rett til å bli luftet 3 ganger daglig. Da må det være et paradoks at eldre på institusjon ikke har tilsvarende lovfestet rett?

Tilbake…