2016 – Året som gikk!

SENIORSAKEN I NORGE

Det står fortsatt igjen noen dager av året 2016, men vi synes likevel det kan være på sin plass å kommen med en oppsummering. Hvordan har egentlig året vært for seniorene?

Aldersdiskriminering

Seniorsaken er tuftet på kamp mot aldersdiskriminering og negative holdninger til eldre i samfunnet. Det kan være formålstjenlig å rette lyset mot dette i et mylder av andre saker det arbeides med –  for å vekke allmenhetens bevissthet!

Eksempler på diskriminering eldre blir utsatt for kan blant annet være: fylt 50 får ikke ny jobb, må gå først når bedrifter nedbemanner, er ikke beskyttet av loven, kan ikke jobbe frivillig i rettssystemet, blir ikke nominert i politikken, blir utsatt for urimelige aldersgrenser, blir nedprioritert i helsevesenet.

Den tause majoritet

Det er snart 900.000 pensjonister i Norge. Disse blir passivisert og lar seg passivere. De har som gruppe ingen innflytelse som står i forhold antall pensjonister – om noen ganske få år er pensjonistene som gruppe større enn gruppen arbeidstakere!

Det er bare 30% av pensjonistene som er medlem av en pensjonistforening! Det finnes et fåtall større senior- og pensjonistforeninger som driver aktiv eldrepolitikk. De aller fleste av de andre pensjonistforeninger prioriterer sosiale forhold og har ingen politiske ambisjoner eller engasjement.

Sammen blir vi sterke

Skal pensjonistene vinne fram med sine saker, må gruppen aktiveres. Dette skulle være en hovedutfordring for Seniorsaken og andre ledende senior- og pensjonistforeninger i Norge.

900.000 pensjonister som stiller opp i samlet flokk og roper med en stemme, skulle bli vanskelig å ignorere.

Makt og motmakt

Seniorenes og pensjonistenes forhold til myndighetene preges av at et mindre antall senior- og pensjonistforeninger som har drøftingsrett med myndighetene i spørsmål som gjelder eldrepolitikk, er fullstendig underlegne. De kan øve en viss innflytelse på prosesser og vinne noen mindre trefninger. Men når det kommer til de store slagene, så vinner myndighetene hver eneste gang – fordi myndigheten har all makt!

Det er makt det dreier seg om!

Dette kan bare endres ved at pensjonistene utvikler en motmakt ved at de aktiviseres og samordner sine virksomheter på en helt annen måte enn i dag. Skape en felles front!

Trygdeoppgjøret

Årets trygdeoppgjør gikk som forventet. Andre grupper ble begunstiget med skattelettelser, men ikke pensjonistene. Underreguleringen av pensjonstilleggene med 0,75% ble beholdt.

Enda et tapt slag. Presset mot pensjonistenes opparbeidede rettigheter kommer til å øke år for år etter hvert som den voksende eldrebølge krever mer og mer av vår velferdskasse. Det blir neppe mer i kassen, men det blir flere til å dele!

Generasjonskløften

Det er et stort gap mellom de yngre generasjoner og de eldre. Det er generasjoner som er oppvokst i og lever i forskjellige verdener.

Da er det et paradoks at 35 åringer ut fra sine forutsetninger skal legge premissene for 80 åringer, uten at de har noe forhold til og forståelse for disses forutsetninger.

De yngre generasjoner synes ikke å ha forståelse og respekt for de eldres opparbeidede rettigheter. Ungdomspolitikere står frem og hevder at det er rett og rimelig at de eldre deler sine «fete» pensjoner med de yngre. Dette uten at de så langt har rukket å legge igjen en eneste skjerv i vår velferdskasse – og uten respekt for at vi snakker om rettigheter som er opparbeidet gjennom opptil 50 års arbeid.

Digitalisering

Dette er en prosess som foregår i økende tempo. Digitale løsninger kan fungere bra for de som har utstyr og forutsetninger for å anvende slike løsninger. Men det skaper store problemer for den del av den norske befolkning som ikke har digital kompetanse og ikke er på nett. Dette er i hovedsak mennesker over 80 år, men også andre. Det dreier seg ikke om et fåtall mennesker, men noen hundre tusen.

Seniorsaken er opptatt av at den digitale omleggingen skal skje på en omsorgsfull måte, slik at det skal finnes løsninger også for de ikke-digitale.

Det er nødvendig å følge med. Siste tilfelle er utsendelse fra NAV uten kvitteringer i posten.

Helse og omsorg

Dette er et område hvor det offentlige har store problem med å henge med i utviklingen.

Situasjonen er preget av et økende behov for offentlige tjenester, et press på sykehus og sykehjemkapasitet og en betydelig underbemanning. Samtidig er det fortsatt innkjørings-problemer mellom sykehus og helsehus.

Stadig groteske tilfelle av feil, gir grunn til å stille spørsmål om hva slags form for kvalitetssikring som finnes! Er det noen sykehus eller sykehjem som er sertifisert i henhold til en anerkjent kvalitetsnorm – f.eks. ISO-standardene?

Medlemssituasjonen

De fleste foreninger i Norge opplever et medlemsfrafall samtidig som det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Dette gjelder også Seniorsaken som i tillegg til ordinært, forventet medlemstap, må regne med et betydelig frafall i den eldre del av medlemsmassen på grunn av alderssvekkelse eller død.

Seniorsaken har behov for å øke medlemsmassen betydelig for å kunne fremstå med større tyngde og økonomisk kapasitet.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

– Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…