Tor Minge

Eldrerådene – Flopp eller råd med politisk innflytelse?

Dette var den litt provoserende overskrift for møte Seniorsaken Østfold avholdt i Glenghuset i Sarpsborg den 6. januar.

Eldrerådene oppfattes fortsatt som et nytt og relativt ukjent element på den politiske arena.

De er etablert i samsvar med lov av 8.november 1991 i alle kommuner.

Temamøte 6. jan. 2016
Temamøte 6. jan. 2016

Leder for eldrerådet i Sarpsborg, Tor Minge, hadde møtets hovedinnlegg. Han redegjorde for eldrerådenes etablering og erfaringer med eldrerådets virksomhet i Sarpsborg. En velfylt sal med et lydhørt publikum bekreftet stor interesse for møtets tema.

Formålet med eldrerådene er å sikre de eldre innflytelse i saker som gjelder levekårene for eldre. Eldrerådene skal velges av kommunestyret. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer i Eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Saksdokumenter i saker som vedrører

eldre skal forelegges Eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene.

Tor Minge bekrefter i sitt innlegg at Eldrerådet i Sarpsborg fungerer etter hensikten og at forholdet til administrasjon og politikere er bra. Evnen til å få gjennomslag for synspunkter varierer imidlertid fra sak til sak. Vanskeligst er det i kapitalkrevende saker.

Eldrerådet i Sarpsborg har blant annet vært engasjert i spørsmål vedrørende sykehjems-utbygging, kravet om enerom på sykehjem, traseer for lokale bussruter, plassering av Post i butikk, støtte til trygghetsalarm og parkeringsforhold ved krematoriet. Tor Minge er fornøyd med den innflytelse Eldrerådet har hatt i slike saker og med oppmerksomhet sakene har fått.

Det var en livlig debatt etter Tor Minges innlegg. Stort engasjement fra de tilstedeværende, blant annet fra representanter fra Eldreråd i andre kommuner og fra Pensjonistpartiet.

Det ble uttrykket ønske om at Eldrerådene etter hvert befester sin posisjon slik at de kan fremstå med større autoritet. Rådet fra salen var å ha tålmodighet og å stå på!

Stor honnør til Tor Minge for et lettfattelig og særdeles engasjerende innlegg.

Tilbake…