Flere eldre blir ledige!

Det kommer neppe som noen overraskelse. Seniorsaken Østfold har i tidligere artikkel tatt for seg det forhold at bedriftene løser sine overtallsproblemer med å skysse ut ansatte ved hjelp av sluttpakker. Betegnelsen «frivillige» sluttpakker er jevnlig brukt, selv om alle forstår at det her legges et betydelig press på de ansatte. Størst er presset naturlig nok på de eldste medarbeiderne – det er utvilsomt de som er i gruppen 60+ som utgjør den største del av de som blir «kjøpt» ut med sluttpakker.

Mange av disse er fullt arbeidsføre mennesker med betydelig erfaring og kompetanse – og med ønske om fortsatt å være i arbeid. Det som er realiteten er at de fleste av de som går av med sluttpakker, aldri kommer i arbeid igjen!

Om det ikke skjer noen endring, blir vi sittende med en stor gruppe eldre, arbeidsføre som kunne ha vært i produktivt arbeid og fortsatt yte sine skjerv til vår velferdskasse. Det er vanskelig å se at vi som nasjon har råd til dette samtidig som en eldrebølge velter inn over oss.

Næringslivets handlingsmønster går i stikk motsatt retning av det som er myndighetenes politikk. Myndighetene vil at flere skal stå i arbeid lenger – opprettholdelse av en faktisk pensjonsalder på 63 år vil vi ikke ha råd til.

Disse forhold er tatt opp i en artikkel som stod i Fredrikstad Blad den 7. november. Siden det dreier seg om et tema Seniorsaken Østfold tidligere har engasjert seg i, gjengir vi hele artikkelen nedenfor:

«Arbeidsledigheten blant personer over 60 år har økt med nesten 30% siden 2014, viser nye tall.

Veksten i arbeidsledigheten blant unge i samme periode er på under 5 prosent, skriver senter for Seniorpolitikk. En ny rapport viser at dersom personer i alderen 58 – 62 reduserer sin deltagelse i arbeidslivet som følger av denne utviklingen, kan dette tilsvare 30.000 tapte årsverk og et verditap for samfunnet på 16 milliarder kroner.

Sluttpakke brukes gjerne for å få til smidige nedbemanningsprosesser. For seniorer er det ofte vanskeligere enn de tror å få ny jobb etter at de har tatt imot en sluttpakke. Det kan for de eldste arbeidstakerne bety at de fases ut av arbeidslivet for tidlig, sier direktør Kari Østerud.»

Det blir spennende å se hvordan myndighetene vil angripe denne problematikken og ikke minst om hvordan de skal få næringslivet til å spille på lag.

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…