Foreningsnytt Fredrikstad

Vi har med interesse lest referat i Fredrikstad Blad 24. november, fra Fredrikstad pensjonistforening sitt møte i +huset mandag 31. oktober. Møtet ble ledet av leder for foreningen, Jan Sandvik. Foredragsholder var leder av Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad, Arne Øren. Hans foredrag favnet over et vidt område. Siden SENIORSAKEN ØSTFOLD er engasjert i flere av de samme sakene, gjengir vi nedenfor noen avsnitt fra referatet:

«Tema for Ørens orientering var status innen helse- og velferdsområdet og planene fremover.

Den største utfordringen er en stadig økende etterspørsel etter tjenester. En viktig målsetting er at alle skal kunne bo trygt i egnet bolig og klare hverdagen slik den vil forløpe. Det er ikke bare viktig med nok ansatte, med også med rett kompetanse. Tilknyttet tjenesten er det i dag 4000 personer som utgjør 2000 årsverk – og dette er en utfordring.

Samhandlingsreformen har gitt kommunen en rekke utfordringer – og grensesnittet mellom Sykehuset Østfold og kommunen er krevende. Det skal ikke være korridorpasienter på det nye sykehuset, og kommunen må derfor bidra med å etablere ekstra kortidssenger.

Når det gjelder eldreomsorgen er tilbudet til demente en viktig del. Kommunen forholder seg til Nasjonal demensplan, og det er vedtatt at Fredrikstad skal være en demensvennlig by.

Det er behov for flere omsorgsboliger der kommunen har tildelingsrett. Så dette tilbudet må styrkes.

I hjemmetjenestene står utvikling innen velferdsteknologi sentralt. Nye trygghetsalarmer og endringer mht. tilgang til beboeres leiligheter (uten et kjempe nøkkelknippe) representerer eksempler på hjelpemidler både for tjenestesiden og beboersiden.

Uansett er den frivillige innsatsen som ytes av organisasjoner og enkeltpersoner av sentral betydning. Kommunen vil ikke alene løse alle de utfordringer som en står overfor.

På sykehjems-sektoren er det behov for betydelige investeringer. Fase 2 av Østsiden sykehjem skal utbygges med 48 plasser – forhåpentligvis ferdig i 2019. Men Smedbakken sykehjem trenger rehabilitering, slik at 28 pasienter må overflyttes til Østsiden. Dette gir derfor en netto økning på bare 20 plasser. Når det gjelder Onsøyheimen skal den gamle bygningsmassen rives. Det gjelder å få dette fremskyndet til 2017 – og nytt sykehjem skulle da helst stå ferdig i 2019.

SEKR.»

Seniorsaken Østfold har demens på programmet første temamøte på nyåret, onsdag 4. januar i Glenghuset i Sarpsborg. På et av våre senere temamøter tar vi sikte på å ha velferdsteknologi på programmet. Det er fint å se at det er flere av oss som arbeider med samme saker. Vi hjelper hverandre med å holde oppmerksomheten oppe.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…