Lokalnytt fra Rømskog – helse- og omsorgstjenester i en av landets minste kommuner

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I RØMSKOG
Østlandets minste kommune

Vi synes det ville være interessant å se hvordan man greier å opprettholde gode helse– og omsorgstjenester i en kommune med bare 700 innbyggere.

Rapporten vi har fått fra helse- og omsorgsleder i Rømskog kommune må være til ettertanke! Kanskje spesielt for stordriftfanatikerne som tror den viktigste forutsetningen for å kunne levere konkurransedyktige kommunaltjenester, er størrelse.

Rapporten fra Rømskog kommune, viser at de kan ha noen verdier som er tapt hos andre – korte informasjonslinjer, nærhet, tid til omsorg, lojalitet, kreativitet, deilig duft av hjemmelaget mat fra eget kjøkken i sykehjemmet!

Ta dere god tid, les hele rapporten fra Rømskog kommune- og gjør dere noen tanker!

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Av: Kristin Martinsen Helse- og omsorgsleder Rømskog
Rømskog logoRømskog, også kalt Østfolds perle, ligger i det nordøstre hjørnet av Østfold, og er med sine i underkant av 700 innbyggere Østlandets minste kommune.

En liten kommune innebærer små forhold, små avdelinger og korte beslutningsveier. De fleste kjenner hverandre fra før og de som jobber i helse- og omsorgstjenestene kjenner ofte de som søker om tjenester. Det er tette bånd og mye lojalitet, men også utfordringer som følge av de nære båndene.

Hvordan påvirker kommunens størrelse helse- og omsorgstjenestene?

Sommerferien har nettopp sagt takk for seg og vi i helse og omsorg er tilbake i normal drift. Sommeravvikling i omsorgstjenestene byr ofte på en utfordring i mange kommuner, og slik er det også i Rømskog. Når hele personalgruppen skal avvikle ferie på noen få sommeruker er vi sårbare. Fagdekningen ble gjennomført ved at de faste ansatte tok i et ekstra tak i periodene utenfor egen ferieavvikling og tillegg benyttet vi våre vikarer og unge studenter fra lokalmiljøet. Utfordringer består i at det sjelden er mulig å forutse tjenestebehovene. Det er 4-5 ansatte på en dagvakt, som skal dekke både hjemmesykepleie og institusjonstjenestene. Da kan et økt tjenestebehov blant brukere eller akutt sykefravær hos en ansatt bety mye for hver enkelt vakt. Da er personalets verdier med kreativitet, oversikt, lojalitet og ønske om å bidra utover egen turnus svært viktig. Ledelsen har også brettet opp ermene og bidratt i den direkte tjenesteutøvelsen.

Tjenesteomfang:

Helselovgivningen pålegger kommunen å sørge for at kommunens innbyggere får dekket sine behov gjennom lovpålagte tjenester. Dette innebærer at en liten kommune som Rømskog skal «rigge» et tjenestetilbud på lik linje som en større kommune, mens det er et fåtall brukere innenfor de forskjellige tjenestene.

Det er mange oppgaver som skal løses. Oppgaver som koordinerende enhet, folkehelsekoordinator, saksbehandling av helsetjenester, koordinatorrolle for individuelle planer, friskliv og hverdagsrehabilitering setter krav til kompetanse på mange felt. Det innebærer at helseadministrasjonen og fagpersoner må ivareta flere funksjoner samtidig.

Rømskog kommune kjøper også mange av sine helsetjenester fra nærliggende kommuner, for å kunne gi innbyggerne et riktig tilbud uten å drifte dette selv. Innenfor helse- og omsorg kjøper vi nå psykiske helsetjenester, helsesøstertjenester, legevakt, kommunal akutt døgnplass (KAD) og jordmortjenester. Kjøp av tjenester innebærer lengre kjøreavstander for brukerne innenfor noen av tjenestene, enn om kommunen hadde utført tjenestene selv.  På den annen side er egen drift svært krevende. Få brukere og uforutsigbarhet på tjenesteomfang vanskeliggjør et tilstrekkelig fagmiljø og det ville innebåret høye kostnader for et fåtall av tjenestemottakere.

Rømskog eldresenter har pr i dag 13 plasser, som dekker både korttid og langtidsplasser. Innenfor disse 13 plassene finner vi også demensplassene våre. I omsorgstjenestene har vi integrerte tjenester, noe som innebærer at personellet både jobber i hjemmesykepleien og på institusjon. Dette gir brukere av tjenestene en god kjennskap til vårt pleiepersonell uavhengig av hvilke tjenester de mottar, samt at kommunen kan benytte personalressursene der hvor behovet er størst.

I 2016 har eldresenteret solgt korttidsplasser til andre kommuner. Dette har kunnet latt seg gjøre i rolige perioder innenfor egen drift. Det har vært en positiv erfaring. Korttidspasientene har gitt beboere og ansatte positive opplevelser og det har vært flott med nye innspill i hverdagen.

Ved Rømskog eldresenter er vi stolt av tjenestene vi yter. Omsorgstjenestene ble gjennomgått og vurdert sammen med KS-Konsulenttjeneste 2013. Det ble i den prosessen gjennomført en bevisst dreining mot en høyere terskel for tildeling av institusjonsplasser, noe som har medført at Rømskog nå drifter 13 plasser på eldresenteret mot 17 plasser i 2013. Det viste seg også at Rømskog fordelte sine tjenester til mange brukere, noe som innebar at «mange fikk litt». Vi har som mål at våre innbyggere skal få kunne bo hjemme så lenge som mulig og at det skal gis hjemmesykepleie ut fra gitte kriterier. Kommunen har omsorgsboliger og trygdeboliger som ligger i umiddelbar nærhet til eldresenteret.  Høsten 2016 starter vi opp med forebyggende tjenester som oppsøkende virksomhet, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral. I etableringen av disse trengs kreativitet og overblikk, siden vår lille personalgruppe ikke innehar alle fagspesialiteter. Da er helhetstenkning viktig, samtidig har vi ansatt egen ergoterapeut for å styrke den tverrfaglige kompetansen, for å imøtekomme behovene innenfor disse forebyggende tjenestene.

Eget kjøkken
Rømskog eldresenter har eget kjøkken med kjøkkenpersonalet. Kjøkkenet tilbereder daglig maten fra bunnen av, det betyr god duft av fersk bakst, fiskemiddager eller fersk suppe med klot. Hos oss er gode råvarer, som gir næringstett og sunn husmannskost, et viktig element for å unngå underernæring hos våre beboere. God kjennskap til beboerne våre gir mulighet for individuell tilpasning. Kjøkkenet ligger sammen med stua, som er eldresenterets midtpunkt. Det medfører nydelig lukt av god mat og sosiale hyggestunder rundt måltidene. Kjøkkenet produserer også daglig middagsmat til hjemmeboende brukere, noen kommer hit til måltider andre motter middagen kjørt hjem. Kjøkkenet er med å gi Rømskog eldresenter et viktig kvalitativt bidrag innenfor ernæring, samtidig betyr det også mye for sosial kontakt for våre beboere og brukere av kjøkkenet.
Frivillighet

Helse og omsorgsavdelingen er heldig og har gode frivillig krefter som støtter opp. Eldresenteret har sin egen støtteforening som bidrar med mye godt for våre beboere. Vi har også frivillige fra frivillighetssentralen, som møter opp her på tirsdager og torsdager. Da åpnes det opp for håndarbeid og sysler på arbeidsstua, slik at både beboere og brukere i omsorgsbolig og trygdeboligene kan komme innom for hygge og sosialt fellesskap.

Fra lederståsted og fra en som ikke bor i kommunen, kan det se ut som om folkesjela i Rømskog handler mye om å dra omsorg for hverandre. Kommunen har gjennom tiden hatt sine små grender, og reiser man på besøk til «Ola» på hjemmet, så titter man gjerne innom «Kari» og «Per» på sammen runden. Denne omsorgsånden gjør Rømskog til en perle, ikke bare med bakgrunn i skjønn natur, men også med bakgrunn i menneskene som bor her.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…