Uken som gikk – Pensjonistene taper i trygdeoppgjøret. Igjen!

Det var ingen pensjonistforeninger som skrev under protokollen etter dagens drøftinger med Arbeids- og sosialdepartementet om trygdeoppgjøret. Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Pensjonistforbundet og Landslaget for offentlige pensjonister hadde i forkant blitt enige om å stå sammen.

Det var med meget lave forventninger Seniorsaken, og de andre organisasjonene med drøftingsrett, gikk inn i drøftingene. Arbeidsminister Anniken Hauglie hadde gjort det klart i forkant at det ikke var noe å hente i årets oppgjør.

For 2016 vil alderspensjonister få redusert sin kjøpekraft og da enda kraftigere enn i 2015. Prognosene for 2017 og 2018 viser samme tendens, jamfør departementets egne beregninger.
Reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner under utbetaling følger en reguleringsmodell vedtatt av Stortinget. Derfor handler drøftingene om å skape en felles forståelse for tallmaterialet som skal legges inn i modellen.

Derfor var det med stor pessimisme Seniorsaken gikk inn i trygdeoppgjøret. Reguleringen av løpende alderspensjoner resulterer i at pensjonistene også i år får negativ kjøpekraftutvikling. Seniorsaken beklager på det sterkeste at Regjeringen har valgt å ikke kompensere pensjonistene den forventede prisstigningen i 2016. Det samme skjedde som kjent i 2015. Den gang ble det lovet fra daværende arbeidsminister, Robert Eriksson, at det skulle foretas en gjennomgang av reguleringsprinsippene slik at pensjonistene ikke skulle miste kjøpekraft samtidig som den økte for lønnsmottakere.

Seniorsaken er skuffet over at statsråd Hauglie i april informerte om at det ikke var aktuelt å endre dagens modell uansett om det reduserer pensjonistenes kjøpekraft.

Seniorsaken fremmet ett krav som ville gitt et helt annet resultat; årets trygdedrøftinger, dvs. at pensjonene under utbetaling må reguleres likt med lønnsutviklingen.

trygdeoppgjor-2015-365x512Begrunnelsen er at Seniorsaken tar utgangspunkt i Pensjonskommisjonens innstilling (NOU 2004:1) som forslo at pensjonene under utbetaling skulle reguleres med et gjennomsnitt av forskjellen mellom lønns- og prisvekst. Da Stoltenbergregjeringen og Stortinget 2009 fastsatte underreguleringen til 0,75 prosent var det ut fra et resonnement om at forskjellen mellom lønns- og prisvekst erfaringsmessig hadde ligget på et par prosent, eller i alle fall vesentlig over de halvannen prosent som gir 0,75 prosents underregulering dersom man fulgte Kommisjonens anbefaling. Denne forutsetningen er nå vesentlig endret i det vi har en negativ forskjell mellom lønns- og prisvekst som gir en følbar svekkelse av pensjonistenes kjøpekraft dersom modellen følges som forutsatt av Regjeringen og Stortinget. En god illustrasjon på dette er at årets trygderegulering, dersom Kommisjonens anbefaling hadde blitt fulgt, ville ha medført en økning av pensjoner under utbetaling utover lønnsveksten.

Regjeringens egne prognoser tilsier at pensjonistene i flere år vil få årlig svekkelse av kjøpekraften, noe som er totalt uakseptabelt for Seniorsakens medlemmer. I tillegg til at kjøpekraften svekkes år for år, svekkes også den opparbeidede pensjonskapitalen slik at virkningene akkumuleres. Dette gjør at pensjonene over tid blir vesentlig redusert.

Blant Seniorsakens medlemmer er frustrasjonen også stor over Regjeringens manglende vilje til å følge opp fjorårets løfte om å vurdere en modell for å hindre en nedgang i den årlige kjøpekraften for pensjonistene.

Seniorsaken er klar over at landets økonomi tilsier en viss moderasjon for alle. Hvis lønnsutviklingen skjer i tråd med Regjeringens prognoser så tilsier det at lønnstakerne også må regne med en moderat nedgang av kjøpekraft. Det er ikke unaturlig at også pensjonistene får den samme moderate inntektsutviklingen som lønnstakerne.

Seniorsaken forutsetter at grunnbeløpet i folketrygden blir regulert i takt med lønnsutviklingen.
Da dette ikke under noen omstendighet ville innfris i drøftingene valgte vi å ikke undertegne protokollen.

Vi vil umiddelbart ta initiativ til en prosess for å søke å hindre at vi kommer i samme situasjon de kommende år.

Les alle nyheter …

Tilbake …