Seniorsaken Østfold 394x100

Referat fra styremøte i Seniorsaken Østfold avholdt 27. okt. 2016 kl. 12 på Tune bibliotek

Til stede: Finn Åsmund, Arne, Øivind, Egil, Bjørg og Per-Arne

 

Finn Åsmund ønsket velkommen og la frem dagens agenda hvor følgende saker ble

gjennomgått og diskutert:

LEDERMØTE I SENIORSAKEN 31.10.

Finn Åsmund ga info om ledermøtet hvor det store temaet blir medlemsutviklingen og

derav også økonomien i foreningen.

INFO OM MØTE VEDR POLITISK INNFLYTELSE

Det hadde vært strategimøte på Bærheia ved Kongsvinger hvor Seniorsaken sammen med

de andre samarbeidende foreningene diskuterte fremtidig strategi herunder «markedsføring» av

seniorenes rettigheter i dagens samfunn. Det var bred enighet om viktigheten av politisk innflytelse på Stortinget og det konstateres altfor få seniorer som «sitter på Tinget».

Øivind orienterte også om Eldrerådet og dens virkeområde og betydning.

GRASROTANDELEN OG VÅR HJEMMESIDE

Det tikker inn sakte, men sikkert – dog er det et stort potensiale her da vi jo har 730 medlemmer i Østfold, men kun et fåtall grasrotspillere. Vi appellerer stadig til våre medlemmer om «bidrag»

gjennom Hjemmesiden og skriv/internett/sms for å få flere grasrotgivere.

Hjemmesidens besøksfrekvens øker sakte, men sikkert. Sist uke var det 198 «besøkende».

Det ville være bra med flere bidrag fra seniorer fra hele Østfold som hadde noe å berette som man

kan få inn på vår hjemmeside.

TEMAMØTE 3. NOVEMBER

«Flytte fra hus til leilighet» blir hovedtemaet denne gang.

Det sendes ut brev/mail til våre medlemmer om å ta med seg venner/familie til våre Temamøter.

Vi vil også benytte oss av Facebook-systemet til slike invitasjoner..

REGNSKAP – STATUS

Per-Arne orienterte om Østfoldavdelingens økonomi som er noenlunde tilfredsstillende – dog er vi avhengig av at vi får noen inntekter fra utloddinger og grasrotandelen.

MEDLEMSITUASJONEN – STATUS – UTVIKLING

Arne la frem «tallenes tale». Vi er nå 726 medlemmer i Østfoldavdelingen. Dette er en nedgang som skyldes naturlig avgang som dødsfall o.l.

Denne trenden gjør seg også gjeldende i en del andre foreninger i Kongeriket – selv om dette ikke er noen trøst.

MØTEDAGER I 2017

Man diskuterte opplegget for neste år og mente at man etter «prøveordningen» med torsdager denne høsten, burde gå tilbake til onsdager neste år.

Vi tar dette opp med Glenghuset og diskuterer dette videre.

Sekr.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…