Vår og logo

Styremøte i Seniorsaken Østfold

Seniorsaken Østfold avholdt styremøte på Tune Bibliotek onsdag 27. april.

Lederen orienterte innledningsvis om noen høyt prioriterte saken foreningen for tiden arbeider med. Dette gjelder utvikling av foreningens hjemmeside, innhenting av manglende e-postadresser hos medlemmene og arbeid med grasrotandelen.

Vi har allerede gjort noen endringer av hjemmesiden, ringt opp 580 medlemmer og hentet inn 165 e-postadresser slik at vi har e-postadresser til nær 400 medlemmer, dvs. halvparten av medlemsmassen. Så har vi gjort henvendelser til samtlige medlemmer med anmodning om at de gir sin grasrotandel til Seniorsaken Østfold.

Oppringingen av medlemmene har ført til en opprydding i medlemsregisteret. Noen er døde, andre har flyttet og noen har meldt seg ut. Medlemstallet er nå korrigert til 804. Rekruttering av nye medlemmer vil måtte få høy prioritet. Foreningen tar sikte på å gjennomføre en rekrutteringskampanje i løpet av året.

Vi vil stadig ha frafall blant de eldre i medlemsmassen. Disse må erstattes ved nyrekruttering, fortrinnsvis yngre/eldre – aktive 60-åringer som kan bidra til videre utvikling av foreningen.

Foreningen arbeider sammen med Seniorsaken om å utvikle foreningens image i en slik retning at foreningen fremstår som interessant og fristende for 60-åringene!

Vi hadde 6. april temamøte i Moss med tema: Den norske modellen – kriminalomsorg som virker. Det var et meget interessant og tankevekkende foredrag av nestlederen i Halden Fengsel, Jan Strømnes. I så måte et meget vellykket møte.

Vårt møtereferat er gjengitt uavkortet i Moss Avis, Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad, Byavisa Fredrikstad og Byavisa Sarpsborg. Det er vi meget godt fornøyd med.

Men vi er ikke fornøyd med fremmøte. Til tross for grundig forarbeid med individuelle innbydelser og annonsering i lokal presse, hadde vi knapt halvfull sal.

Det viste seg at en rekke andre foreninger som arbeider med samme temaer som oss, hadde møter samtidig med oss. Det samme hendte oss tidligere i Fredrikstad. Det viser seg at onsdag er den mest hyppig valgte møtedag for mange foreninger.

Vi har derfor besluttet at vi i annet halvår skal ha våre møter på torsdager, som vi tror kan være et bedre valg. Dette er et vanskelig valg som vi får evaluere etter 2. halvår.

En sjekkliste for våre temamøter ble gjennomgått, korrigert og godkjent. Sjekklisten er distribuert til styrets medlemmer.

Opplegget for temamøte 4. mai med Judith Adolfsen fra BN bank ble gjennomgått.

Møteplan for 2. halvår er under utarbeidelse. Foreløpig ser det slik ut:

  1. september, Gleng, «Svindel mot eldre» v/Tommy Brøske Øst Politidistrikt,
  2. oktober, +huset Holmen Eldresenter, Fredrikstad «Flere år – flere muligheter» v/Astrid Nøklebye Heiberg,
  3. november: «Flytte fra hus til leilighet – skal/skal ikke». Innledning v/lederen, innlegg fra eiendomsmegler, seniorboliger oppfølging av Øya Seniortun,
  4. 1.desember, Gleng, sesongavslutning, oppsummering av året som er gått og planer for året som kommer v/leder. Deretter hyggelig samvær.

Vi har et utmerket høyttaleropplegg. For å sikre oss at vi alltid har medlemmer tilgjengelig som kan styre anlegget tar vi sikte på at to av styrets medlemmer får i oppdrag å tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig. På grunn av at mange av møtedeltagerne har nedsatt hørsel, er vi helt avhengig av at høyttaleropplegget vårt fungerer.

Tilbake…