AFP ordningen – hvem er «slitere»?

Senior Norge – Østfold vil følge spent med på hva som vil skje med AFP ordningen.

AFP-«Privat avtalefestet pensjon» er under evaluering. Ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene og bedriftene 2/3. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra fylte 62 år.

 

Den gang AFP ordningen ble utarbeidet, var et av formålene at det skulle gi «sliterne» mulighet til å gå av og ta ut pensjon fra 62 år. Det var således ikke meningen at ordningen skulle være til for «folk flest».

Hva er en «sliter»?

Tidligere var en stor del av befolkningen engasjert i arbeid som var meget mer fysisk  belastende enn det som er vanlig i dag. I tillegg var arbeidstiden betydelig lenger. Da var det ikke uvanlig at man var «utslitt» og fortjente muligheten til å gå av tidlig.

En 62 åring er ikke i dag det samme som for en del årtier tilbake. Det er i større grad friske oppegående, arbeidsføre mennesker. Det må være åpenbart at disse ikke har samme behov for å kunne gå av med «tidlig-pensjon» som det kunne være før.

Slik det har blitt, blir AFP ordningen betraktet som en allment tilgjengelig mulighet for å gå av tidlig. Dette har det til følge at flere som burde ha stått i jobb lenger, går av ved 62 års alder. Dette er et paradoks fordi en målsetting med de offentlige pensjonsordningene har vært å få mange flere til å stå meget lenger i jobb for at våre velferdsordninger skal være bærekraftig.

Et annet aspekt ved dette, er at det er bekvemmelig for bedrifter som gjennomfører nedbemanninger, å vite at AFP muligheten er til stede. Dette fører til en uhørt diskriminering av eldre arbeidstakere som er de første som må gå.

Når partene nå skal evaluere AFP ordningen, må det kunne forventes at de definerer klart og entydig hvem som er «slitere» og hvem som er «folk flest».

Vi mener at dette er en avgjørende forutsetning for at AFP ordningen skal fungere etter hensikten. Ordningen er ikke for «folk flest», men for «sliterne»!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter