Hva koster det å bo på sykehjem?

Vi tror at dette er et spørsmål som mange ikke har satt seg inn i. Det har lett for å bli til at spørsmålet først får fokus når turen til sykehjemmet blir aktuelt for seg selv eller en av sine nærmeste. Betaling på sykehjem er fastsatt i henhold til nasjonale regler som det kan være verd å gjøre seg kjent med. Det får konsekvenser for økonomien til den som flytter til sykehjem og for den ektefelle som eventuelt fortsatt bor hjemme. Det kan være fornuftig å sette seg inn i reglene slik at man har de økonomiske konsekvensene klare for seg og slik at disse ikke kommer som noen overraskelse den dagen sykehjemmet blir en aktualitet. Det kan være at man opplever at ikke alt i regelverket er like enkelt å forstå.

Vi har med interesse lest en artikkel i Fredrikstad Blad den 1. august som belyser disse spørsmålene. Vi gjengir nedenfor artikkelen i sin helhet:

«Betaling på sykehjem følger nasjonale regler

Svar til Per Arne Johannessen FB22.06

Viser til innlegg i Fredrikstad Blad og kommentar fra Eva på baksiden den 29. juni, om juni lønn og egenandeler i sykehjem.

Fredrikstad kommune beregner egenandel for langtidsopphold på sykehjem etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne forskriften gjelder for hele landet, og er ikke noe som gjelder for Fredrikstad kommune. Egenandel for opphold på sykehjem beregnes ut fra nettoinntekten, det vil si inntekt etter skatt.

Bestemmelsene i forskriften er slik at egenbetaling beregnes med utgangspunkt i hva hver enkelt beboer skal ha til egen disposisjon. Det er altså ikke en fast døgnpris eller månedspris for alle. Alle beboere skal derimot ha et bestemt beløp til egen disposisjon per måned. Deretter beholder man 15% av ytterligere inntekt, mens 85% går til egenandel for opphold på sykehjem.

Det vil si at dersom man får 1000 kroner mer utbetalt i lønn en måned, så beholder man 150 av dem til egen disposisjon. Resten går til oppholdsbetaling i tråd med den nasjonale forskriften. Dette gjelder for alle, uavhengig av om man røker, hvor mange barnebarn man har eller lignende. Det som imidlertid kan gi lavere egenbetaling, er å ha en hjemmeboende ektefelle.

Når ligningen for et år foreligger, foretar kommunen et etteroppgjør. Da kontrollberegnes alle egenandeler opp mot det som står på ligningen. Dersom det da viser seg at man for eksempel har fått restskatt, eller har hatt lavere inntekt enn kommunen har beregnet egenandelen ut fra, vil det medføre at man får penger tilbake fra kommunen.

Så med andre ord, dersom kommunen ikke hadde endret egnandelstrekket i juni for uførepensjonister om har langtidsplass på sykehjem ville de fått ekstraregning på tilsvarende beløp etter at ligningen for året forelå. Det samme prinsippet gjelder også for desember lønnen til alderspensjonistene. Alt dette får man informasjon om fra Fredrikstad kommune dersom man får langtidsplass på et av kommunens sykehjem.

Det kan opplyses om at en vanlig sykehjemsplass koster kommunene godt over en million kroner i året. Maks egenandel per år er kr. 7×20.000 kroner. Per i dag er det ingen sykehjemsbeboere som betaler over halvparten av dette maksimumsbeløp per år.

 

Anne Line Dahle

Virksomhetsleder. Tildelingskontoret- helse og velferd»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter