Legg til rette for private helse- og omsorgsaktører!

 

Vi har den 11. desember i to innlegg på vår nettside, «Bakstreversk – forbud mot helsevikarer» og «Omsorgsprofitører – kommunenes ansvar», gitt uttrykk for vårt syn om at det offentlige vil være tjent med å utvikle et konstruktivt og dynamisk forhold til private aktører innenfor helse- og omsorgssektoren.

Vår forutsetning er at vi ikke tror det offentlige vil klare å øke sin kapasitet i takt med forventet økning av antall eldre. De kjemper allerede med ryggen mot veggen! Derfor skulle det offentlige ha en positiv holdning i forhold til den kapasitet private aktører vil kunne tilby!

 

Ikke bekjempe dem, men kjempe sammen med dem!

For øvrig er vi overbevist om at det offentlige fortjener konkurranse og at brukerne fortjener valgmuligheter.

Vi ser at vi ikke er alene om våre synspunkter. Vi har lest en artikkel i Aftenposten av den 12. desember av Anne- Cecilie Kaltenborn i NHO. Vi gjengir artikkelen i sin helhet nedenfor:

«Det er mangel på helsearbeidere i Norge. Å forby innleie vil ramme norsk helsevesen.

Norge trenger å leie inn helsearbeidere

 

Arbeiderpartiet varsler at de vil vurdere å foreslå å forby norske sykehus og kommuner å leie inn helsearbeidere fra bemanningsbedrifter. Utspillet kommer samtidig som det er mangel på helsearbeidere i Norge. Særlig gjelder dette utenfor de store bysentrene. For å sikre tilstrekkelig kapasitet må man hente personell fra utlandet!

På grunn av språkkrav er det klare flertallet av helsepersonell som kommer til Norge, fra Sverige eller Danmark. En stor del av dette personellet er ikke interessert i fast jobb i et helseforetak, fordi de har et ansettelsesforhold i hjemlandet. Uten løsninger med bemanningsbransjen vil man gå glipp av tilgang til et høyt antall godt kvalifisert helsepersonell som snakker et skandinavisk språk.

I Norge har man gode arbeidstidsordninger og permisjonsordninger. Slike ordninger er vanskelige å ivareta dersom man stenger rommet for å hente personell i perioder fra bemanningsbransjen. Høyt sykefravær innen helsesektoren avhjelpes også av tilgangen på vikarer fra bemanningsbransjen.

-Alle må nå gjennom kvalitetssjekk

Bemanningsbransjen følger strenge regler og kontrakter når man leverer personell. Dette innebærer blant annet kontroll av autorisasjon. Dette håndteres på en seriøs og ryddig måte av våre medlemmer.

De siste årene har bransjen innskjerpet egne bransjerutiner enda mer, for å sikre at innleid helsepersonell selv kan sjekke at deres lønnsnivå er likt med lønnsnivået til dem de erstatter, slik vikardirektivet krever. NHO har dessuten laget en egen revisjonsordning for bemanningsbransjen, Revidert Arbeidsgiver. Der sjekker en ekstern revisor en rekke forhold knyttet til blant annet ansettelseskontrakter og lønn.

-Innleie sikrer kvalitet i helsevesenet

Bruk av innleie i helsevesenet undergraver ikke kvaliteten på helsehjelp – tvert imot gjør innleie fra bemanningsbransjen at man klarer å opprettholde forsvarlig kapasitet gjennom året. Dette bekreftes også av kommuner og sykehus som ikke ville klart å fylle sin rolle hverken som arbeidsgiver eller helseinstitusjon uten bemanningsbyråer.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter