Maks 6 mnd. ventetid på fast plass på Grinitun

 

Før sommerferien vedtok kommunestyret en forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester. Denne trådte i kraft 1. juli i år. Langtidsoppholdet skal være et tilbud til eldre. For personer under 50 år skal det gis et alternativt tilbud.

Få på venteliste:

Spydeberg har 29 langtidsplasser på Grinitun. I tillegg har kommunen fem til sju boliger tilrettelagt for heldøgns tjenester. Ifølge saksframlegget til politikerne før sommerferien, er det få som venter på langtidsopphold nå. Den vedtatte forskriften vil således i liten grad endre dagens praksis.

Saken er utarbeidet i samarbeid mellom Askim, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl – som sammen med Trøgstad skal danne en ny storkommune fra 1. januar 2020.

De kommunale kriteriene er derfor i stor grad samordnet.

Vedtatt i Stortinget:

I fjor vedtok Stortinget lovendringer som tydeliggjør retten til langtidsopphold. Det skal gi brukerne mer forutsigbarhet.

 

Dette er i noen av hovedtrekkene i forskriften som ble vedtatt 22. juni i Spydeberg:

  • Den gjelder alle som bor eller oppholder seg i kommunen.
  • Den gjelder alle som søker eller har behov for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med særskilt tilrettelagte heldøgns tjenester.
  • Den gjelder personer som er varig ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål grunnet fysisk eller psykisk funksjonstap.
  • Kommunen skal ha venteliste og oversikt over søkere som er tildelt langtidsopphold.
  • Personer som venter på langtidsopphold, skal få andre nødvendige tjenester i ventetiden.
  • Personer som står på venteliste, men som i mellomtiden får hjelp i eget hjem, skal få angitt en dato for langtidsopphold som ikke skal være mer enn seks måneder fram i tid.
  • Personer som står på listen med ikke lenger kan ivaretas i hjemmet, skal umiddelbart gis langtidsopphold.
  • Før tildeling av langtidsopphold eller plass på venteliste skal det innhentes opplysninger fra søker, pårørende og eventuelt verge.
  • Dokumentert vurdering fra korttids/vurderingsopphold skal foreligge.
  • Det samme skal medisinske opplysninger fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter