Pleie- og omsorgspolitiske mål

  • Pleie- og omsorgspolitikkens mål må være å bygge opp en faglig forsvarlig tiltakskjede rundt det enkelte mennesket som har hjelpebehov, slik at det oppleves trygt å være i eget hjem med lettere sykdom og/eller funksjonshemming.
  • Pleie- og omsorgspolitikk skal legge til rette for tilpasset profesjonell behandling utenfor hjemmet når behovet for mer omfattende hjelp melder seg og når pårørende selv ikke makter å ivareta den hjelpetrengende behov.
  • Pleie- og omsorgspolitikk skal ta utgangspunkt i den hjelpetrengendes individuelle behov og ivareta vedkommendes integritet, verdighet og trygghet.

Vurdering

Pleie og omsorgspolitikken er hjemlet i ”Lov om helsetjenesten i kommunene” og ”Lov om sosiale tjenester” og omfatter tiltak knyttet til trygghetstiltak, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsbolig, sykehjem. Denne tiltakskjeden benevnes ofte ”Omsorgstrappen” og tar utgangspunkt i at mennesker er forskjellige med ulike behov. Av den grunn må den enkeltes behov vurderes individuelt og få tilpasset assistanse.

Ut over de medisinske prosedyrene og fysisk pleie, betyr omsorg at man reelt bryr seg om, har medfølelse med og stiller opp for sine medmennesker. I dagens omsorgskjede er forholdene lagt til rette for tilfredsstillende bolig, utstyr og fysisk pleie. På det psykososiale området avdekkes stadig mangler.

Pleie- og omsorgspolitikken skal legge forholdene til rette for bedre samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester. I denne prosess som bl.a. innebærer at pasienter skrives ut fra sykehus i raskere tempo, må politikken sikre at alvorlig syke (senil demente) mennesker ikke flyttes fra sykehjem til omsorgsboliger og private hjem som ikke har døgnkontinuerlige tilbud og fast bemanning.

I stedet må det satses på utbygging av nye sykehjemsplasser.

Pleie- og omsorgspolitikken skal bidra til at målsettingen om et individuelt tilpasset tjenestetilbud har et forsvarlig nivå, ivaretar pårørendes behov for avlastning og sikrer enkeltindividets integritet, verdighet og trygghet gjennom hele tiltakskjeden.

 

Jan Arne Falla

Lokalkontakt Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!