REFERAT FRA STYREMØTE 26.4.2016

Styremøte i Seniorsaken Østfold ble avholdt 26. april i Tune Bibliotek.

Til stede var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Jan Arne Falla, Jan Riis, Bjørg Sten-Nilsen, Roger Kristoffersen, Finn Åsmund Johnsbråten.

OPPGAVER PÅLAGT AV ÅRSMØTET

Nestleder

Jan Arne Falla ble valgt som nestleder. Han er samtidig lokalkontakt i Indre Østfold.

Arrangementskomite

Øivind Strømnes ble valgt som leder. Han har samtidig ansvar for høyttaleropplegget under våre temamøter.

Helse og omsorg

Bodil Bø Karlsen bel valgt som leder. Hun vil samtidig ha ansvar for å følge opp hva som skjer med seniorboliger.

Juridisk

Roger Kristoffersen har fått ansvar som juridisk veileder – førstelinjeoppgaver

Skrivekomite

Arne Vestergaard Larsen og Finn Åsmund Johnsbråten deler oppgaven mellom seg

Nettansvarlig

Arne Vestergaard Larsen er valgt til ansvarlig for nett og redaktør for Hjemmesiden

Av de oppgaver styret ble pålagt av årsmøtet, gjenstår bare etablering av valgkomite.

MEDLEMSSITUASJONEN

Foreningen har nå 669 medlemmer og har hatt noe medlemsnedgang. En del skyldes alderssvekkelse eller død. Vel 30 % av medlemmene er over 80 år. Det er tilkommet i løpet av første del av året 16 nye medlemmer. Medlemsnedgangen syne å ha minsket.

Styret ser gjerne at medlemmene gjør en innsats for foreningen ved å invitere venner og bekjente som medlemmer.

KASSE/BANK

Vi har likvider tilstrekkelig til normal drift i tiden fremover, men kunne gjerne tenkt oss et noe større slingringsmonn.

Styret arbeider med å finne nye inntektskilder.

GRASROTANDELEN

Inntjeningsmuligheten som ligger i Norsk Tippings grasrotandel, er betydelige. Disse oppnås ved at vi får spillere til å avgi sin grasrotandel til Seniorsaken Østfold. Fram til siste årsskifte hentet vi inn 28 grasrotandeler, siden har vi fått en i avgang og en i tilgang slik at vi nå har 27. Disse gir oss en årsinntekt på ca. kr. 8.500,-, velkomne penger, men alt for lite i forhold til det vi mener vi kunne oppnå!

Styret anmoder alle medlemmer til å forsøke å skaffe foreningen flere grasrotandeler. Hver grasrotandel gir oss ca. kr. 350,- i året. Alle monner drar!

HJEMMESIDEN

Hjemmesiden er vår medlemsavis som vi driver som en ukeavis med hele Østfold som målområde. Her får vi ut vårt budskap om Seniorsaken og vår virksomhet til mange.

Vi har så langt fått meget god aksept for vårt produkt. I 2015 hadde vi 7.854 besøk, i 2016 12.714 besøk og i 2017 stiler vi mot 25.000 besøk. Da mener vi at vi har et volum som gjør oss attraktive for annonsører. Dette er kanskje vår beste mulighet til å øke vår inntjening.

HELSE OG OMSORG

Dette er og vil alltid være en primæroppgave for Seniorsaken. Styret ser for seg at vår viktigste rolle er å være vaktbikkje overfor et helsevesen som stadig kjemper med ryggen mot veggen og begår til dels groteske feil. Situasjonen vil fort bli kritisk når eldrebølgen for alvor velter inn over oss. Vår rolle er å følge kritisk med og si fra.

Vi skal fortsette med etablerte sosiale tiltak som besøkstjeneste og lørdagsvaffel og kaffe på sykehjem i Sarpsborg. Styret ser ikke at vi kan ha kapasitet til å etablere tilsvarende tiltak i de 17 andre kommunene i Østfold.

FYLKESANSVAR

Vår forening var opprinnelig et lokallag for Sarpsborg, men har senere fått ansvar for hele Østfold fylke. Vi har så langt hatt problem med å betjene våre medlemmer i Indre Østfold og Halden.

Vi har nå etablert to lokalkontakter i Østfold som får i oppgave å holde kontakt med medlemmene og formidle informasjoner til Styret.

Vi tar heretter sikte på å annonsere våre virksomheter i lokalaviser i hele Østfold. Samtidig vil vi regelmessig få inn aktuell lokal informasjon på vår hjemmeside. Vi er på vei!

TEMAMØTER

Vi har vårt første temamøte 3. mai, Seniorsaken 15 år- jubileumsmarkering og sesongavslutning 7. juni, Halvårsoppsummering og hyggelig samvær.

6. september skal vi ha møte i Fredrikstad – Seniorpolitikk tilpasset dagens situasjon.

Øvrig program for 2. halvår ikke fastlagt.

Vi gjennomgikk sjekkliste for kommende temamøte.

FORSLAG TIL STYRET

Jan Arne Falla har foreslått at det opprettes lokallag i Indre Østfold.

Vedtak: Seniorsaken Østfold tar sikte på å etablere lokal virksomhet i Indre Østfold en gang i løpet av siste halvår. Starte med lokalt informasjonsmøte.

Jan Arne Falla har foreslått at vi nummererer saksdokumentene fra styremøtene.

Vedtak: leder ser på dette spørsmålet for å finne en tilfredsstillende løsning.

Det ble for øvrig vedtatt at alle i styret skal få tilgang til foreningens medlemslister.

 

Neste styremøte er onsdag 31. mai.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...