Referat fra styremøte i Seniorsaken Østfold avholdt 25/1-17 kl. 12.00 i Tune Bibliotek

Til stede: Finn Åsmund, Øivind, Jan Riis, Bjørg, Øistein Darum og Per-Arne

 

INFO OM SENIORSAKEN

Finn Åsmund orienterte om status og om foreningens fremtid og økonomi. Dette blir tatt opp

som tema på møte som skal avholdes i Oslo neste uke.

Det er p.t. ca.12.000 betalende medlemmer i foreningen.

 

FORBEREDELSE TIL ÅRSMØTET

Finn Åsmund hadde utarbeidet agenda/innkalling for årsmøtet som skal avholdes 1. mars på Glenghuset for Seniorsakens medlemmer.  Fung. kasserer la frem forslag til endelig regnskap

for 2016 som viste et større underskudd – noe som henger sammen med manglende tilskudd

fra BA5 (hovedforeningen). Regnskapet vil bli snarlig revidert.

Valgkomiteen v/Øistein Darum orienterte om sitt arbeid og at det var et »par huller». Han appellerte

til øvrige medlemmer å forsøke å finne minst 2 nye kandidater til styret.

Lederen fremla forslaget til budsjett for 2017 som baseres på vanlig tilskudd fra BA5.

 

HANDLINGSPLAN FOR 2017

Finn Åsmund hadde laget forslag til handlingsplan for 2017 – vår opptreden i inneværende år

og med de virkemidler vi bør benytte – herunder kommunikasjon, mediedekning, temamøter, hjemmesiden, medlemsverving etc.

Man diskuterte her også mulighetene å få frem vårt budskap til mer «grisgrendte strøk».

 

FORBEREDELSE TIL TEMAMØTE 1. FEBRUAR

Temamøtet denne gang omhandler Velferdsteknologi og det er rådgiver i Sarpsborg kommune –

Marie Dahl – som skal foredra om dette emnet. Det er laget en fin presentasjon med fargebilde i sakens anledning som blir distribuert digitalt.

Ellers som vanlig selges lodder, vafler og kaffe og hvor medlemmene har sine faste oppgaver.

 

KOMMENDE TEMAMØTER

Etter at årsmøtet er ferdig 1. mars vil det bli foredrag av «VI HAR TID» – et organ som vil fortelle oss om omsorg – og hjemmehjelptjenester.

Ellers ble det anmodet om innspill vedr nye temaer/emner på møtene fremover.

 

EVENTUELT

Lederen gjennomgikk grasrotmidlene som vi mottar hvert kvartal og at det burde være et større

potensial her. Dette har gått noe tregt – dog konkurrerer vi med andre foreninger og lag om denne potten.

Øistein fremførte et ønske fra Gleng om en betaling pr. møte for leie. Og man ble enige om at vi bør betale kr. 350,- pr. møte.

Ellers bør man se på muligheten for innslag/annonser i Radio Øst og evt. TV-Halden.

 

Sekr.

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…