Respekt for eldre – på tide med faste hjemmehjelpere?

FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMENTERER!

I innlegg på vår hjemmeside den 19. desember i fjor tar vi for oss det at brukere av hjemmehjelpen opplever hyppig skifte av hjemmehjelpere. De finner det ubekvemt stadig å måtte forholde seg til nye hjemmehjelpere.

Fredrikstad kommune kommenterer i brev til oss av 4.2.2017 de forhold vi har forsøkt å belyse samtidig som de gir en interessant oversikt over kommunens hjemmehjelpstjenester.

Vi gjengir kommunens kommentar i sin helhet nedenfor:

Respekt for eldre – på tide med faste hjemmehjelpere?

Vi viser til mail og innlegg om ovennevnte.

Fredrikstad kommune omorganiserte seksjon Helse og velferd 01.01.13. Seksjonen etablerte etat hjemmesykepleie og organiserte praktisk bistand (hjemmehjelp) til virksomhet Mat, vaskeri og praktisk bistand. Tilbakemelding til dette innlegget gjelder etat hjemmesykepleie.

Etat hjemmesykepleie yter tjenester til 1650 pasienter og har 400 årsverk/650 ansatte. 46 % er sykepleiere, 49 % er helsefagarbeidere og 5 % er assistenter.

Etaten yter sykepleiefaglig tjeneste til pasienter i alderen fra 3 måneder til 103 år. De har ulike diagnoser, og ulikt hjelpebehov. Etaten erfarer at pasientene er dårligere enn tidligere, og skrives raskt ut fra sykehus med fortsatt behov for behandling. Dette kan være intravenøs antibiotika behandling 4-6 ganger i døgnet, og smertelindring i livets siste dager. Dette krever kompetanse.

Etaten har 110 biler/busser og det er en logistikk å yte riktig tjeneste, med riktig kompetanse til riktig tid. Det benyttes digitale løsninger for å effektivisere dette arbeidet. Det er viktig å dirigere riktig kompetanse til riktig pasient til riktig tid.

Pasientene har behov for hjelp fra 1 – 8 ganger i døgnet, og enkelte har døgnkontinuerlig tjeneste i visse perioder.

Virksomheten tilrettelegger for primærkontakter, og egne arbeidslister for personer med demens. Vi har egne demenskoordinator som gir veiledning og kompetanse til egne ressurspersoner i demens. Vi har eget ambulerende team til personer med demens, som yter aktivitetstilbud for personer med demens i deres eget hjem.

Det ytes tjenester 24/7, og pasienter med behov for mange besøk vil oppleve å motta tjenester fra flere tjenesteytere. Det er i tillegg studenter, elever og lærlinger som er med ansatt ut til pasienter i sine praksisperioder. Dette er viktig rekrutteringstiltak. Viser til ditt innlegg og FB sitat, hvor det vises til en pasient som har talt opp alle som har vært på besøk. Her telles studenter, elever, lærlinger, og enkelte ansatte flere ganger, og er ikke representativt.

Det ble gjennomført en kvantitativ brukerundersøkelse oktober/november 2016, og vi kan vise til gode resultater for de som besvarte, som er bedre enn ved forrige brukerundersøkelse i 2014.

Hjemmesykepleien søker til enhver tid å utvikle sin tjeneste til det beste for våre pasienter. Vi starter våren 2017 med hverdagsrehabilitering, for å gi hjemmeboende økt egenmestring med mål om fortsatt være å bo i eget hjem. Velferdsteknologi bidrar også til mer effektive tjenester, som digitale trygghetsalarmer og e-lås. Fredrikstad kommune er godt i gang også på dette området.

 

Med hilsen

Wenche Halvorsen

etatsleder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER