Seniorsaken – din stemme i samfunnet!

Nytt år – 365 ubrukte dager venter på oss!

Vi i Seniorsaken lar oss inspirere av utfordringer vi møter. Vårt arbeid for seniorenes rettigheter baserer seg på vårt positive grunnsyn om at seniorer er ressurssterke mennesker med individuelle behov som krever individuelle løsninger. Vår rolle er å kjempe for rettighetene til norske seniorer og pensjonister og fronte myndighetene i viktige spørsmål. Vi skal være vaktbikkje og «Din stemme i samfunnet».

Seniorsaken Østfold følger med!

Hva er de viktigste utfordringene våre?

Helsevesenet kjemper med ryggen mot veggen

Hvorfor er det slik? Vi får stadig flere eldre og behovet for helse- og omsorgstjenester vokser hurtigere enn det helsevesenet greier å følge med på. Det bygges nye sykehjem og det arbeides fortsatt med ombygginger til enerom, men det rekker ikke til.

Samtidig er bemanningen på de fleste områder skåret ned til et minimum. Det resulterer i overbelastninger, et dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær. Det siste fører naturligvis også til økte kostnader. Det er som en ond sirkel.

Hvis vi skal være generøse så har vi et godt helsevesen. Men alt for ofte forekommer det til dels groteske eksempler på at alt ikke er som det skal være. Se våre tidligere innlegg på hjemmesiden «Respekt for de eldre» og «Kan dette være virkelighet?»

Det er mulig det foreligger gode prosedyrer for det meste, men det kan synes som om prosedyrekontrollen i flere tilfeller må være fullstendig fraværende. Bekymringsfullt.

Samkjøringen mellom sykehus og sykehjem synes fortsatt ikke å gå på skinner.

En sak for seg er det nye sykehuset på Kalnes. Her står det meget igjen før det kan få ståkarakter. Det er på områder underdimensjonert, det er underbemannet, organisasjonen ser ikke ut til å være godt nok samkjørt, og det forekommer flere tilfeller av uhørt dårlig og kritikkverdig behandling av pasientene. Arbeidsmiljøet synes å være «surt» med dårlig forbindelse fra førstelinjearbeiderne til ledelsen.

Helse- og omsorgssektoren er vårt mest utsatte, og samtidig kanskje det viktigste, område!

Seniorsaken Østfold følger med!

Eldrebølgen kommer så det suser

Det er neppe noen som kan ha unngått å høre om «eldrebølgen», men det er mange som fortsatt ikke har tatt inn over seg hva dette innebærer. Vi skulle heller snakke om en «eldresunami» i stedet for en «eldrebølge». Det blir en endring i sammensettingen av befolkningen som vil få store konsekvenser.

Det er slik at den arbeidende del av befolkningen med sin verdiskapning bærer kostnadene for de eldre. Et forhold på 3 til 1 mellom disse gruppene har vært «vanlig». Det vil si at 3 arbeidende har båret kostnadene til 1 pensjonist.

Gruppen »pensjonister» vil øke dramatisk, og i løpet av nær fremtid vil denne være like stor som gruppen «arbeidende».

Det vil si at da vil hver arbeidende måtte bære kostnadene for en pensjonist. Det vil bli en tung bør å bære!

Det vil neppe bli vesentlig mer i vår velferdskasse, men det blir mange, mange flere til å dele det på.

Dette vil uunngåelig innebære at myndighetene vil fortsette å redusere pensjonistenes utkomme ved hvert eneste budsjettoppgjør. I denne forbindelse blir det fremstilt som om pensjonistene egentlig har det bedre enn de fortjener. Feil – det dreier seg om opptjente rettigheter gjennom opp til 50 års tjenestetid – hver krone de har i pensjon er tjent og fortjent!

Det er åpenbart at presset på pensjonistene bare vil øke! Det er Seniorsakens og andre pensjonistorganisasjoners oppgave å forhindre fortsatt reduksjoner av pensjonistenes utkomme.

Seniorsaken Østfold følger med!     

Aldersdiskriminering liker vi ikke

Diskriminering er ikke tillatt i Norge. Likevel foreligger det en utstrakt diskriminering av eldre.

50-åringer som mister jobben, kommer ikke i arbeid igjen, de eldste arbeidstagerne blir de første som må gå ved nedskjæringer, de har ikke rett til arbeid etter fylte 70 år, eller sykepenger ved sykdom, de blir ikke prioriterte ved kvalifiserende etterutdanning, er ikke beskyttet av loven, kan ikke jobbe frivillig i rettssystemet, blir nedprioritert i helsevesenet, utsatt for urimelige aldersgrenser og oversett ved innføring av digitale løsninger. En betydelig del av de eldre har ikke, og vil ikke komme til å få, digital kompetanse.

Det sitter 35 åringer i posisjoner som etablerer løsninger ut i fra egne forutsetninger uten å være bevisst om at de eldres forutsetninger ikke nødvendigvis er de samme. Dette fører fort til at det innføres løsninger som er diskriminerende overfor de eldre, jfr. det som er skrevet om digitale løsninger overfor.

Seniorsaken Østfold følger med!

Maktforholdene må endres

Lederne for betydelige senior- og pensjonistforeninger i Norge skulle ta inn over seg at maktforholdene må endres om ikke myndighetenes overkjøring av pensjonistene skal fortsette. Så lenge pensjonistene ikke samordner sine interesser på en annen måte enn i dag, for å kunne skape en motmakt mot myndighetenes makt, vil myndighetene også i fortsettingen vinne alle de store slagene. Det er spennende å se når tid denne erkjennelsen siger inn hos lederne av de betydelige senior- og pensjonistforeningene.

Seniorsaken Østfold følger med!

Bli medlem hos oss – vi trenger flere medspillere!

Gå inn på vår hjemmeside – trykk på den store blå knappen «Bli medlem» og følg anvisningene! Du skal være hjertelig velkommen som en av oss!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…