Velferdsteknologi

Et blikk inn i den helt nære fremtid

«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» Kåre Hagen, Innovasjon i omsorg. NOU 2011

Nytt begrep, velferdsteknologi! Det kommer, og det kommer fort. Det er like godt å lære seg noe om det med det samme! Velferdsteknologi er teknologiske hjelpemidler som blant annet er rettet mot eldre og funksjonshemmede som kan bidra til selvhjulpenhet og trygghet og bedre oppfølging av helsetilstanden. Det er samtidig løsninger som skal forenkle og effektivisere arbeidet til medarbeidere i helse- og omsorgsektoren.

Det vil reageres forskjellig på dette! Noen vil oppleve velferdsteknologi som kjærkomne muligheter til en enklere og tryggere hverdag. Mange av de som ikke henger med i den digitale utviklingen, vil nok i første omgang oppleve det som enda mer uforståelig datateknologi som tvinges på dem. Dette er en stor gruppe. Begynnelsen vil åpenbart by på utfordringer!

Hva er det så som vil presse frem velferdsteknologien i høyt tempo?

For det første foreligger det åpenbare effektivitetsmuligheter som vil kunne gi bedre kapasitetsutnyttelse. Dette er helt nødvendig for et helsevesen som kjemper med ryggen mot veggen. For det andre – det faktum at folk lever lenger og at vi i løpet av kort tid blir mange, mange flere eldre, gjøre at kravet til kapasitet øker dramatisk. Det samme gjør også kravet til kvalitet på helse- og omsorgstjenestene. Det vil ikke være nok helsepersonell til å opprettholde samme ratio mellom pleier og pasient som i dag f.eks. 2025 når eldrebølgen når oss for fullt. Vi kan derfor ikke «bygge» oss ut av eldrebølgen fordi det ikke vil være mennesker nok til å drifte tjenester på dagens nivå, det være seg sykehjem eller hjemmetjenester. Folk må bo hjemme lenger!

Det offentlige vil ikke makte å bygge ut sykehjemkapasitet som gir plass til alle. Flere vil måtte komme til å måtte bo hjemme – lenger! Da må det legges til rette for dette! Innføring av velferdsteknologi vil komme til å bli en del av løsningen.

Det ligger sikkert nok utfordringer i det å utvikle funksjonelle teknologiske løsninger. Men det vil ligge en minst like stor utfordring å få brukerne, enten det er medarbeidere i helsevesenet eller mottagere av helse- og omsorgstjenester, til å forstå løsningene og kunne nytte seg av disse med trygghet.

Det er å håpe at den nye velferdsteknologien ikke fjerner oss fra mottagere av helse- og omsorgstjenester, men at den vil frigjøre kapasitet til nærhet og personlig omsorg!

SENIORSAKEN ØSTFOLD vil bidra til kunnskap og forståelse for velferdsteknologien som kommer. Derfor vil dette være tema på vårt møte i Glenghuset i Sarpsborg allerede 1. februar. Vi har vært så heldige å få Marie Dahl som er rådgiver i Sarpsborg kommune, til å holde foredrag for oss om velferdsteknologi og om innføring av dette i kommunen.

Vi kommer tilbake med innbydelse til møtet noen dager før!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…