Vi trenger flere seniorpolitikere!

Vi trenger flere seniorpolitikere!

Fokus på eldrerådet i Askim

-SENIORSAKEN ØSTFOLD er opptatt av at det nesten ikke er eldre representert i offentlige virksomheter som kommunestyrer, storting og regjering. På Stortinget er det i dag flere representanter under 30 år enn over 60. Det vil si at yngre stortingsrepresentanter overlates ansvaret for å legge premissen for de eldre. Dette kan ikke være riktig!

Dette er et betydelig demokratisk problem. Seniorsaken mener at det på Stortinget må være et antall representanter over 60 år som står i forhold til antall eldre. Det kan ikke være slik at 900.000 pensjonister skal sitte på hver sin tue og la andre bestemme for seg.

Eldrerådene er etablert i alle kommuner i samsvar med lov av 2007. Så de kan fortsatt betraktes som en nyskapning. Hovedhensikten er å få flere eldre inn i politisk arbeid generelt og at de skal få mulighet til å påvirke spørsmål som gjelder eldre spesielt.

Erfaringene med eldrerådene så langt er blandet. Mange fungerer dårlig og har få resultater og vise for seg mens andre evner å øve innflytelse. De som greier seg best, ser ut å være eldreråd som er godt representert med mennesker som har erfaring fra arbeid i offentlige etater.

Smaalenenes Avis retter i en artikkel av den 8. mai oppmerksomheten mot Eldrerådet Askim. Vi gjengir i det følgende noen avsnitt fra artikkelen:

«Eldrerådene jobber for deg
Samtlige kommuner er pålagt å ha et eldreråd som skal ivareta de eldres interesser i samfunnet.

Askim: Eldrerådet i Askim består av tre politikere og fire fra de to pensjonistforeningene. Rådets oppgaver er blant annet å uttale seg om reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturtiltak, årsbudsjett og økonomiplan, og eldrerådet skal ha alle saker som gjelder levevilkår for eldre. Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Og noe som er viktig er at rådets medlemmer har taushetsplikt om opplysninger av personlig art som blir kjent gjennom arbeidet.

-Jeg synes vi har påvirkningskraft og at vi blir hørt i de saker vi uttaler oss. Så vårt arbeid er både nyttig og verdifullt, mener leder av råde i Askim, Jan Martinsen. Noe medlemmene selvsagt er opptatt av, er utviklingen på Løkentunet og det nye komplekset som nå bygges på den gamle skoletomta.

Rådet er også heldig som har virksomhetsleder Reidun Heksem som sekretær og dermed får de informasjon om hvert framsteg. Institusjon blir for de svakeste eldre, og eldre må bo lengst mulig hjemme, noe de fleste sikkert også vil. Så velferdsteknologi har blitt et nøkkelord både for hjemmeboende og institusjon, og rådmannen har nå foreslått at eldreomsorgen for 2 millioner av fjorårets overskudd til nytt inventar på Løkentunet.

Helsehuset har også et prosjekt på gang om innovativ rehabilitering i Indre Østfold, noe eldrerådet var svært opptatt av. Men rådet og pensjonistforeningen og Askim kommune står også for gjennomføringen av en årlig vaksine.»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Jan Arne Falla

Lokalkontakt Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...