Aldersdiskriminering – mer omfattende enn man skulle tro!

En av hovedsakene for Senior Norge er å motarbeide alle former for diskriminering på grunn av alder. Vi var av den formening at vi hadde en rimelig oppfatning av hva dette dreidde seg om. Derfor ble vi noe overrasket over den oversikt kommunikasjonsansvarlig i Senior Norge presenterte under foreningens landsmøte den 30. april. Diskrimineringen er mer omfattende og foregår på langt flere områder enn det vi var bevisst om.

Vi gjengir oversikten nedenfor med noen egne tilføyelser. Listen er lang som et vondt år!

Men først vil vi si litt om det som så langt har opptatt oss mest. Det er diskriminerende inntektsberøvende særtiltak som myndighetene har iverksatt overfor pensjonistene over en rekke år. Diskriminerende fordi tiltakene bare er iverksatt overfor gruppen pensjonister.

Det vi er mest opptatt av er å få oversikt over begrunnelsene for hvert enkelt av de diskriminerende særtiltak – i hvilken grad er de saklig begrunnet, og hvor holdbare begrunnelsene er. Det skulle vi gjerne vite!

Forskjellsbehandling minstefradrag.

Maks minstefradrag for pensjonister er nå kr. 81.200, for lønnsmottagere kr. 94.750.

Denne bestemmelsen skal ha hengt med siden innføring av Folketrygden for vel 50 år siden. Begrunnelsen skulle visstnok være at pensjonistene var mindre aktive enn lønnsmottagerne og at de derfor skulle ha mindre kostnader.

Var denne begrunnelsen holdbar den gang? Og hva skulle rettferdiggjøre den diskriminerende forskjellsbehandlingen i dag?    Det skulle vi gjerne vite!

Samordning av ektefelle/samboerpensjon

Samboende eller gifte pensjonister får nå et fradrag på 10% av grunnpensjonen. Dette diskriminerende tiltaket har vært begrunnet med at det er billigere å bo to sammen enn om man bor hver for seg.

Denne begrunnelsen er sikkert god nok. Men hvorfor skulle den derfor få konsekvenser for pensjonistene alene, og ikke få konsekvenser overfor gifte eller samboende lønnsmottagere. Det samme forholdet gjelder jo for dem – det er billigere å bo sammen enn hver for seg!

Finnes det overhode saklig grunnlag for å opprettholde denne diskrimineringen av pensjonistene. Det skulle vi gjerne vite!

Særregulering av trygdeavgift

Ved innføring av nye skatteregler i 2011 fikk pensjonistene en økning av trygdeavgiften på 2,1%. Dette innebærer at pensjonistene i realiteten fortsetter å betale pensjonspremie etter at full inntjening er oppnådd.

Hvilket forsikringsselskap kan opptre slik? Det skulle vi gjerne vite!

Årlig underregulering av pensjonene

Pensjonene underreguleres hvert år med 0,75% av den generelle lønnsveksten for lønnsmottagere. Pensjonistene er den eneste gruppe som blir utsatt for et slikt diskriminerende særtiltak.

Det er dagens pensjonister som har lagt grunnlag for nasjonens økonomi, som dagens arbeidstagere nyter godt av. Skulle ikke pensjonistene har selvfølgelig rett til å få sin del av velstandsutviklingen?

Finnes det si hele tatt saklig, holdbare begrunnelser for denne diskriminering av pensjonistene! Det skulle vi gjerne vite!

Pensjonistene fortjener info om begrunnelsene

Vi synes pensjonistorganisasjonene skulle bringe klarhet i begrunnelsene for hvert av de nevnte inntektsberøvende, diskriminerende særtiltak. En slik klargjøring er det minste pensjonistene skulle ha krav på!

Og her kommer oversikten over forskjellige former for aldersdiskriminering:

Diskriminerende og inntektsberøvende særtiltak

Pensjonistene har et vesentlig mindre «minstefradrag» enn lønnsmottagere

Utbetalt grunnbeløp for samboende eller gifte pensjonister er vesentlig mindre enn for lønnsmottagere

Særregulering av trygdeavgift med 2,1%

Skattelette for de med inntekter under 318.000 finansiert med tilsvarende skatteøkning for de med inntekt over 318.000. Diskriminerende særtiltak overfor sistnevnte gruppe.

Årlig underregulering av pensjonene med 0,75%

Diskriminerende regler i yrkesutøvelsen:

Aldersgrenser i privat arbeidsliv på 72 år i privat virksomhet, alternativt 70 etter avtale med bedriftens fagorganiserte.

I offentlig tjeneste er aldersgrensen 70 år med mindre der er særaldersgrenser som er lavere. Dette er også en relativ diskriminering vis á vis de private arbeidstakerne.

Sykestønad er begrenset til 60 dager for arbeidstakere mellom 67 og 70 år. For eldre enn 70 år er det ikke syketrygd.

 • Tvangspensjonering
 • Inndragning av fastlegehjemmel ved fylte 70 år
 • Inndragning av eldre fiskeres fangstkvoter
 • Inndragning av støtte til eldre bønder
 • Begrensninger i stipend og støtte til eldre forskere
 • Bortfall av yrkesskadeforsikring

 

Diskriminering i arbeidsforhold som ikke er lov- eller regelfestet:

I stor grad uønsket i arbeidslivet etter 50 år

Press mot eldre arbeidstakere i en nedbemanningssituasjon

Begrensinger i opplæring for eldre arbeidstakere

Endring i type oppgaver den eldre får. Fra interessante til mer rutinepregete oppgaver under henvisning til at vedkommende nærmer seg pensjonsalderen/ikke har nødvendig kompetanse.

Eldrediskriminering utenfor arbeidslivet:

 • Aldersgrense for billeie
 • Aldersgrense for reiseforsikringer
 • Øvre grense for lån og kredittkort
 • Øvre grense for enkelte mobilabonnement
 • Øvre grense for enkelte bensinkort
 • Øvre aldersgrense på enkelte restauranter
 • Brukerstyrt personlig assistanse gjelder bare for personer opp til 67 år
 • Reduksjon av TT-tilbudet

I helsevesenet synes mange å oppleve det som mindre graverende dersom gamle ikke får tilbud om diagnostikk og behandling med god prognosegevinst enn dersom middelaldrende eller yngre utelukkes fra slike tiltak.

Domstolsloven har en grense på 70 år for å være meddommer

Fysiske hindringer som rammer eldre, eksempel kulturarrangementer

Elektronikkens inntog i offentlig og privat administrasjon utestenger eldre på vesentlige områder

Nedlatende holdninger overfor eldre – offentlig harselas med eldre, latterliggjøres i reklame osv.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter