Besøk hos Denofa og Jotun Pensjonistforening

I Østfold finnes det rundt vel 30 pensjonistforeninger som er registrert på 180.no. Og så finnes det anslagsvis like mange uregistrerte. De fleste av pensjonistforeningene har sin opprinnelse i et felles arbeidsforhold. Denofa og Jotun Pensjonistforening er en slik forening.

Vi er opptatt av på forskjellig måte å bidra til en økt kontakt mellom pensjonistforeninger i Østfold. I den forbindelse holder vi fra tid til annen foredrag på anmodning av andre foreninger. Onsdag den 10. oktober var vi invitert til å holde foredrag i forbindelse med medlemsmøte i Denofa og Jotun Pensjonistforening i Velferdsbygget på Øra. Vi ble vel tatt imot av en lydhør forsamling på 50-60 medlemmer.

Det slo oss hvor forskjellig vår forening er i forhold til en pensjonistforening som Denofa og Jotun Pensjonistforening. Vår forening, Senior Norge Østfold, har sitt utgangspunkt i sak mens pensjonistforeningen har sitt utgangspunkt i et fellesskap fra tidligere arbeidsforhold. Det synes åpenbart at det sosiale aspektet har stor betydning og det å bevare vennskap og personlige relasjoner.

I vårt foredrag fikk vi anledning til å orientere om vår forening og vår virksomhet.

Vi fikk dele med våre tilhørere vår kunnskap om «pensjonistmarkedet» i Norge. Her finner vi vel 1.000 foreninger som er registrert på 180.no. Av disse er vel 700 tilsluttet Pensjonistforbundet. Vi antar at det må finnes 2 – 3000 pensjonistforeninger som vi ikke finner i noe registrer.

Pensjonistforeningene har stort sett sammenfallende interesser, men er i meget liten grad samordnet. Man sitter stort sett hver på sin tue, nesten uten innflytelse. En håndfull av de største pensjonistorganisasjonene har en høringsrett overfor myndighetene.

Myndighetene har all makt. De har derfor opp gjennom årene kunnet gjennomføre en rekke inntektsberøvende særtiltak overfor pensjonistene som gruppe. Det siste av disse tiltakene er den årlige underreguleringen av pensjonstilleggene.

Det er to forhold som må endres om ikke den pågående prosessen med angrep på pensjonistenes rettigheter skal fortsette. Det ene er at pensjonistene må finne en eller annen måte hvor de kan samordne sine interesser og stå opp mot myndighetene med en stemme. Det andre er at pensjonistene må komme seg inn i de fora hvor beslutninger tas – kommunestyrer, fylkesstyrer, Storting og regjering. Slik det er nå, er 830.000 pensjonister «under administrasjon». Det vil si at de må leve med å innrette seg etter beslutninger som gjelder dem selv som er tatt av andre!

Det hersker en del misoppfatninger. En slik er at våre pensjoner blir betraktet som almisser fra det offentlige. Det er ikke slik. Pensjonene er våre egne penger, innbetalte pensjonspremier, som vi får tilbake! En annen misoppfatning er at pensjonistene er gratispassasjerer. Det er ikke slik. Vi betaler fortsatt skatt og vi betaler for tjenester fra det offentlige slik som leie på sykehjem og omsorgsboliger.

Og så bidrar vi på forskjellige måter. Statistisk sentralbyrå har beregnet verdien av frivillig arbeid som pensjonistene deltar i, til formidable kr. 25.000.000.000 i året!!

Det er mange som kjemper om oppmerksomhet, mange med høy røst. Vi spør om ikke pensjonistene burde slutte å snakke med «sordin», men heller tute med de ulvene som er ute!

Vi takker Denofa og Jotun Pensjonistforening for at vi fikk komme og håper at vårt foredrag var av interesse. For vårt vedkommende var det en særdeles hyggelig opplevelse.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter