Det dreier seg om makt!

Vi har med interesse lest Stein Erik Lauvås sitt innlegg i Moss Avis den 31. juli –«Dialog om pensjon». Stein Erik Lauvås er leder for Østfold Arbeiderparti.

Han beskriver det forhold at et organisert arbeidsliv er en av bærebjelkene i «Den norske modellen», der partene i arbeidslivet og staten gjennom forhandlinger fastsetter lønn for landets arbeidstakere.

Dette har gjennom en årtier vist seg å fungere meget bra, og tjener lønnsmottagerne og det norske samfunn.

Det er en forutsetning som er helt avgjørende for denne suksessen. Det er at de organisasjoner som staten forhandler med, kan stille opp med en makt, som er reell og som staten ikke kan ignorere. Derfor kommer de til enighet, oftest uten at organisasjonene behøver bruke streikeretten eller andre sanksjonsmuligheter.

Når det gjelder pensjonistene er situasjonen en helt annen. Det er et lite antall pensjonistorganisasjoner som aller nådigst får møte regjeringen i drøftinger. Disse organisasjonene representerer til sammen ikke mer en vel 330.000 av landets 830.000 pensjonister. De får legge frem sine synspunkter, regjeringen tar disse til etterretning og tar suverent sine beslutninger.

Dette medfører at pensjonistene taper hvert eneste et av de store slagene. Også i år gjelder dette underregulering av pensjonene. Dette er et av flere urimelige, diskriminerende tiltak som er gjennomført overfor pensjonistene gjennom flere 10 –år.

Det er slik fordi pensjonistene ikke har noen felles organisasjon, og fordi de ikke evner å stille opp med noen som helst motmakt mot regjeringens makt. Da går det som det går, og slik vil det fortsette om ikke pensjonistene greier å samordne sine interesser og stille opp mot regjeringen i samlet front.

 

I utgangspunktet burde dette være en overkommelig sak, fordi pensjonistene i hovedsak har felles interesser. Men så langt har ingen av pensjonistorganisasjonene med fullt alvor tatt tak i dette. Dette kan ha flere årsaker. Men dette kan skyldes at oppgaven er så stor at ingen orker å ta tak i den. Dette dreier seg i realiteten om å endre maktforholdene! Reell makt til pensjonistene er en nødvendighet om man skal greie å stoppe de forskjellige former for diskriminering av pensjonistene.

Vi ser en gryende forståelse for at pensjonistene må samordne sine interesser. Vi har sett i Pensjonisten at Pensjonistforbundet inviterer til samarbeid. Det skinner imidlertid gjennom at det gjelder samarbeid på storebrors premisser. Det er naturlig at lederne for de andre pensjonistorganisasjonene vegrer seg.

Nå ser vi at Østfold Arbeiderparti også anerkjenner at det er flere aktører på pensjonistenes side som bør være med, ref. «Østfold Arbeiderparti vil at det skal gjeninnføres ordninger der pensjonistenes organisasjoner gis en reell dialog med myndighetene om pensjonsoppgjøret!

Lederne for de store pensjonistorganisasjonene skulle ta inn over seg at det avgjørende spørsmålet er å endre maktforholdene!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter