Engstelse for at pensjonistene har det for bra!

Myndighetene forvalter interessene til vel 830.000 pensjonister. Det er slik fordi pensjonistene praktisk talt ikke er representert i de fora som tar beslutninger om saker som vedrører dem selv. Heller ikke har pensjonistene sterke organisasjoner som kan representere dem overfor myndighetene. Myndighetene har all makt og bruker den for det det er verd. Pensjonistene er under administrasjon og må leve med de beslutninger myndighetene tar.

Det kan synes som myndighetenes engstelse for at pensjonistene kan ha det for bra, er sterkere enn ansvaret for at de har det bra nok, og at de får samme velstandsutvikling som øvrige grupper i samfunnet.

Her skimter vi også en generasjonskamp. Ungdomspolitikere står frem og hevder at det ville være rimelig at pensjonistene deler av sin velstand med de yngre. Det er riktig at noen pensjonister har en meget bra økonomi og mange har det bra. Det er en feiloppfatning de yngre kan ha – det at pensjonene er almisser som myndighetene deler ut til pensjonistene med raus hånd. Det er helt feil. Pensjonene som utbetales er pensjonspremier pensjonistene har innbetalt gjennom et langt arbeidsliv, som de nå får tilbake.

Det er et paradoks at de fremmelige ungdomspolitikerne knapt har rukket å legge igjen en krone i vår felles velferdskasse.

– Vi etterlyser også en generell bevissthet om at det er dagens pensjonister som i årene etter krigen har bygget opp landet og skapt forutsetninger for vårt velferdsnivå. Vi er av den mening at dette burde være grunnlag nok til å forsvare at pensjonistene skal ha samme inntektsutvikling som øvrige grupper i samfunnet.

Fordi myndighetene har all makt, har de gjennom flere år kunnet gjennomføre en rekke diskriminerende, inntektsreduserende særtiltak overfor gruppen pensjonister. Dette er en pågående prosess som bare fortsetter så lenge pensjonistene ikke greier å mobilisere en nødvendig motmakt.

Det siste særtiltaket er den årlige underreguleringen av pensjonstilleggene. Det får oppmerksomhet en stakket stund, mens de tidligere særtiltakene, til myndighetens fordel, for lengst er glemt. Det skal også sies at de fleste av disse særtiltakene er syltynt begrunnet!

Framtidsutsiktene for pensjonistene ser ikke bra ut. Den årlige underreguleringen vil krympe avstanden til minstepensjon for de fleste. I Nettavisen den 23. oktober ser vi at Norge faller på liste over best pensjonsordning fra fjerdeplass til sjetteplass – bak Danmark, Sverige og Finland! En gjennomsnittlig norsk arbeidstaker kan vente seg en pensjon på kun 50% av lønnen. Så klipper vi også noen linjer fra et nødrop på Facebook:

«Vi pensjonister er underregulert for 5 år på rad. Så når vi ikke har tenner og pensjonene ikke strekker til, så blir barkebrød det neste. Hvor skal dette ende? Bunæs»

Spørsmålet er relevant. Vil myndighetene ta ansvar for at pensjonistene skal få nyte godt av den alminnelige velferdsutvikling, eller vil de fortsette å agere ut fra engstelsen for at pensjonistene har det for bra! Får vi høre noe fra pensjonistorganisasjonene?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter