Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019!

Det er ikke for tidlig å begynne å tenke på det kommende valget. Det er nemlig nå nominasjonsprosessen starter i de enkelte politiske partier. Vi vil gjerne minne politikerne på at eldre er underrepresentert i besluttende organer, og anmoder partiene om å nominere eldre kandidater – da tenker vi 60+. Vi gjengir nedenfor et brev som vi har sendt til de politiske partiene i Østfold:   

VIKTIG MED FLERE ELDRE I BESLUTTENDE ORGANER

Har dere tenkt over hvordan er det å være «under administrasjon» og at viktige beslutninger som gjelder en selv alltid blir tatt av noen «andre»? Dette er situasjonen for våre 830.000 pensjonister. De er så å si ikke representert i offentlige, besluttende organer! 15 % av Norges befolkning er således nærmest umyndiggjort. Urettferdig, i høyeste grad udemokratisk og en trussel mot vårt demokrati.

Disse forhold har vært forbausende lite påaktet. De vil øke i betydning etter hvert som andelen eldre blir større. Vi forventer av våre politikere og politiske partier at de tar disse spørsmål alvorlig, og at de sørger for at vesentlig flere eldre blir nominert på listene for det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalg!

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500 000 mellom 67 – 79 år og 220 000 er over 80. Likevel er eldre over 67 år kraftig underrepresentert i våre folkevalgte organer. At aldersgruppen blir stadig større, har høyere valgdeltagelse, er oftere medlem av et politisk parti og er den største brukergruppen i tradisjonelle nyhetsmedier, ser ikke ut til å påvirke at gruppen tar eller får en naturlig posisjon i samfunnet.

I forbindelse med kvinnedagen i mars presenterte kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, en undersøkelse som viser at 3 av 4 ordførere er menn. Senior Norge utfordrer statsråden til å gjennomføre en ny undersøkelse for å avdekke hvor mange ordførere som er over 65 år.

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335!

Det må være et mål å sikre flere eldre plass i folkevalgte organ som Storting, fylkesting og kommunestyrer.

Senior Norge Østfold oppfordrer alle eldre til å bruke sitt politiske medlemskap på en aktiv måte, og at de er med på å fremme eldre kandidater. De eldre bør i mye større grad enn i dag gis mulighet til å kunne bidra i politisk arbeid med sin kompetanse og sine erfaringer.

Vi er kjent med at nominasjonsarbeidet i forbindelse med kommunevalget 2019 er allerede i gang. Vi forventer at de politiske partier denne gang tar ansvar og sørger for at flere eldre blir nominert på valglistene. Det er for sent å få eldre på banen om de ikke blir satt på listene!

Som nevnt ovenfor utgjør underrepresentasjonen av eldre i politiske organer et demokratisk problem. Det er viktig at de eldres stemme blir hørt i samfunnsdebatten og at de får være med å bestemme i saker som angår dem selv.

Vi betrakter spørsmålet om de eldres representasjon i offentlige, besluttende organer som særdeles viktig. Vi vil derfor følge nøye med og se i hvilken grad de enkelte politiske partier har fått eldre med på sine nominasjonslister.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter