Lederskifte – håp for sykehuset på Kalnes?

 

Problemene ved det nye sykehuset på Kalnes er vel kjent, og vi skal ikke bruke mye tid på det her.

Når det etter vel 2 år i drift fortsatt er slik at køen av problemer synes uendelig har det vært betimelig å rette søkelyset på de som er ansvarlig for driften av sykehuset. I en artikkel vi hadde inne i på vår nettside så sent som den 16. april retter vi oppmerksomheten mot ledelsens ansvar. Vårt syn var at ledelsen, sykehusets styre og daglig leder, burde gå.

 

Nå kommer meldingen om at daglig leder, Just Ebbesen, i forståelse med styret fratrer sin stilling. Han vil med dette gi styret mulighet til å få ro til å gjennomføre nødvendige endringer. Just Ebbesen har vært leder for Sykehuset Østfold i 9 år.

Sykehuset på Kalnes skulle være Norges meste moderne sykehus og et flaggskip for helsevesenet i Norge. Når sykehuset har grunnstøtt gang på gang, så skyldes det både feil i planleggingsfasen og feil som har oppstått i driften. Ansvaret for dette må ligge både på sykehusets styre så vel som på daglig leder. Derfor har det vært vår oppfatning at også styret burde ha gått.

Det er vanskelig for oss å se hvordan og hvorfor styret over natten skulle bli mer kompetent til å løse sykehusets problemer enn det de har vist til nå. Vi får se!

Det foreligger en del bristende forutsetninger. Det ble tidlig påpekt fra mange hold at den planlagte kapasiteten ville bli for liten. Følgende av dette har vi sett. Sykehuset er overfylt blant annet med den konsekvens at pasienter blir lagt på korridorene – som er for smale til dette. Sykehuset skulle nemlig  ikke ha korridorpasienter. At akuttmottaket er for lite er også vel kjent.

Et annet forhold er at kommunene i samhandlingsreformen som ble vedtatt i 2012, skulle ta unna pasienter som var ferdigbehandlet på sykehusene. Kommunene ble forpliktet til å bygge ut sin helsehuskapasitet «etter hvert» – hva nå enn det måte bety. I den grad kommunene ikke har bygget ut sin kapasitet, innebærer det at presset på sykehusenes kapasitet øker tilsvarende. Således kan liggetiden på Kalnes ha blitt lenger enn forutsatt.

En hovedoppgave for styret og den nye lederen som tilsettes, blir å sikre sykehuset den nødvendige kapasitet til å kunne ivareta pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte. Det at sykehuset står i ferd med å overta pasienter fra Vestby, gjør ikke oppgaven lettere!

En annen hovedoppgave, som er minst like viktig, er å sørge for at det utvikles et arbeidsmiljø som er preget av åpenhet og tillit. Et miljø hvor de som arbeider på sykehuset, blir gitt nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre en fullgod jobb. Som gjør at de kan være stolte av den jobben de gjør med visshet om at pasientene har fått den behandling de fortjener.

I en så stor organisasjon som sykehuset på Kalnes, blir det gjerne lang avstand fra toppen av pyramiden til de som arbeider i første linje. Lange informasjonsveier gjør at informasjonen kan ta tid og at den forvrenges underveis. Dette er et forhold ledelsen må være spesielt oppmerksom på – nemlig det å hele tiden ha et riktig bilde av det som foregår i første linje. Nærhet og førstehåndsinformasjon er stikkord!

Det er mulig dette kan oppleves som litt flåsete, men likevel: »Bevisstheten om hvorfor vi er utstyrt med to ører og en munn, bør være til stede hos ledere på alle trinn, spesielt hos de som sitter helt på toppen av pyramiden. Høre på hva medarbeiderne helt ute i første linje har å si!»

Vi ønsker sykehusets styre og den nye leder som ansettes, lykke til med alle de krevende oppgaver som ligger foran dem. Innbyggerne i Østfold må kunne forutsette at fylkessykehuset skal kunne tilby fullgode tjenester til enhver tid!

Sykehuset på Kalnes er vår største investering innenfor helse og omsorg til nå!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter