Livsviktig helsetilbud – vi har mistet akuttbilen!

Det norske helsevesen er fortsatt i en endringsprosess. Det er en kamp om fordeling av ansvar og økonomi mellom statlige og kommunale institusjoner. Flere oppgaver overflyttes fra de statlige institusjonene til de kommunale. Presset på kommunene øker.
Meget dreier seg om økonomi, og jakten på innsparinger pågår kontinuerlig. I noen tilfeller fører dette til avvikling eller reduksjon av viktige tjenester. Et eksempel på dette er beslutningen om å avvikle ordningen med akuttbiler som med lege om bord skal følge ambulansen frem til pasienten for å kunne starte behandlingen så tidlig som mulig. Tiden kan være kritisk

Dette er det mange som reagerer på. Ann-Christin Linquist Leonardsen, leder av Anestesisykepleiernes landsforbund av Norsk Sykepleierforbund, ALNSF, slår et slag for at løsningen med akuttbiler må reetableres.

Les nedenfor hva hun skriver om dette:

Redusert tilbud om helsetjenester utenfor sykehus i Østfold

Liggetiden i sykehus reduseres, og stadig flere oppgaver flyttes fra spesialist- til primærhelsetjenesten. Dette betyr at pasienter i kommunehelsetjenesten er stadig sykere, og forverringer kan komme raskt. Presset på ambulansene i Østfold er stort, med et stadig økende antall utrykninger. Nasjonalt foregår en opptrapping av akutte helsetjenester utenfor sykehus, blant annet med nyopprettede legebiler eller lignende.

Tanken med akuttbil var at anestesisykepleier skulle rykke ut til de mest kritisk syke, for å kunne starte opp behandling på et tidlig tidspunkt. Gjennom det siste tiåret har tilbudet vært opp til vurdering gjentatte ganger- pga et behov for å spare penger. Den enstemmige konklusjonen til en nedsatt arbeidsgruppe i 2015 var at dedikert akuttbil burde opprettholdes, og at det i tillegg burde startes et arbeid for å utvide samarbeidet mellom prehospitale tjenester og anestesiavdelingen. Etter dette ble det gjennomført en risikovurdering – men deltagere fra anestesiavdeling, samt medisinsk ansvarlig lege prehospital tjeneste, brukerorganisasjoner eller administrativt samarbeidsutvalg var ikke involvert i denne. Risikovurderingen inneholdt ikke noen sammenheng mellom tiltak, risiko og konsekvens for pasientene. Det ble hevdet at SØ er et av få foretak som har en slik tilleggsressurs, men flere av landets helseforetak har slike ”akuttbiler”, de har bare andre navn på ressursen.

Sykehusledermøtet vedtok 8.november 2016 å legge ned ordningen med akuttbil. Det ble hevdet at dette ikke skulle gå ut over tjenestene til befolkningen- og dette var også en forutsetning fra sykehusets styre. Det foreligger likevel ingen kjent plan om å evaluere denne endringen. Etter nedleggelse av akuttbilen har det vært en nedgang i utrykning med anestesisykepleier på ca 60%. Videre er pasientene som kommer til akuttmottak stadig sykere. Hos disse pasientene ble det tidligere startet behandling av blant annet anestesisykepleier i god tid før de ankom sykehus- et tilbud som faller bort når ikke anestesisykepleier kalles ut (aktuelle tall kan forelegges på etterspørsel). Dette betyr etter vår mening at tilbudet til befolkningen ER redusert, uten at noen holdes ansvarlig for det. Vi ønsker at politikerne engasjerer seg i den nedadgående tendensen i prehospital tjeneste, og setter trykk på at kvaliteten skal holdes best mulig- ikke bare ”god nok”! Vi har derfor opprettet en sak på minsak.no, og oppfordrer alle innbyggere i Østfold til å gå inn og signere for saken! Sak 1392: Reduserte Helsetjenester utenfor sykehus i Østfold

Ann-Chatrin Leonardsen, på vegne av ALNSF Østfold

 

Kommentar på Facebook

Det har gått «under radaren» for oss i Senior Norge Østfold. Det tror vi også gjelder de fleste andre.

Det har knapt vært synbart i avisene, ingen debatt, men allerede den 8. november 2016 ble det besluttet av sykehusledelsen i Sykehuset i Østfold, at ordningen med «akuttbil» skulle avvikles. I det stille hadde vi mistet et livsviktig helsetilbud!

Akuttbilen fulgte ambulansen med anestesisykepleier om bord. Formålet var å kunne sette i gang behandling så tidlig som mulig. Tiden kan være kritisk!

Heldigvis er det noen som ikke gir opp. Leder for Anestesisykepleiernes Landsforbund, Ann-Christin Linquist Leonardsen har startet en kampanje for å få akuttbilen tilbake. Hun har opprettet sak på minsak.no, og oppfordrer alle innbyggere i Østfold til å gå inn og signere for saken. Sak 1932: Reduserte Helsetjenester utenfor sykehus i Østfold.

Anbefaler alle også å lese innlegg på vår nettside, ostfold.seniornorge.org, «Livsviktig helsetilbud – vi har mistet akuttbilen!»

Del gjerne dette innlegget så kommer vi ut til mange – og vi støtter Ann-Christins kampanje for å få akuttbilen tilbake!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter