Medlemsutviklingen – status første halvår

Etter en tid med stagnasjon og har vi i løpet av første halvår fått en betydelig medlemstilvekst.

Siden vi har mange eldre medlemmer, så vil vi hele tiden ha et medlemsfrafall som har sammenheng med alder. Derfor vil vi alltid ha noen vi må erstatte samtidig som vi har behov for å styrke medlemsbasen og fornye oss.

Vi arbeider intens via flere kanaler for å gjøre vår forening og vår virksomhet kjent. Det viktigste i denne forbindelse er nettsiden vår, temamøtene våre, jevnlige innlegg i lokalavisene i Østfold og på Facebook. Vi er så fri å tro at den økede medlemstilslutningen har sammenheng med dette.

Ved inngangen til året var vi 552 medlemmer. Pr. 30.06 har vi 712. Det er altså en netto økning på 160.

Det kan være interessant å se på noen flere fakta!

I hvilke områder bor medlemmene våre?

Fredrikstad                  115 

Sarpsborg                   149

Moss                           146

Halden                        82

Indre Østfold              79

I tillegg kommer familiemedlemmer i de forskjellige områder.

Således kan vi se at medlemmene våre er fordelt over hele fylket med en hovedtyngde, på 72 %, i trianglet Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Aldersfordeling

Medlemmene fordeler seg pr. aldersgruppe slik:

Under 60 år                            4          0,1 %

60 – 69 år                               148      24,1 %

70 – 79 år                               308      50,1 %

80 +                                        155      25,2 %

Digital kompetanse

Av våre 712 medlemmer er det i alt 41,5 %, som helt eller delvis mangler digital kompetanse og som ikke er på nett. Den høye andelen med manglende digital kompetanse ser ut å holde seg. Av de 160 nyrekrutterte medlemmene er det 45 %, som ikke er på nett. Altså praktisk talt status quo!

Vi må regne med at de utfordringer som ligger i dette, vil komme til å vare i fortsatt mange år.

Oppfølging av medlemmene er og blir en av våre viktigste oppgaver!

Vi må stadig utvikle foreningen og gi den innhold som gjør det interessant å være medlem hos oss. Slik at de som er medlemmer blir hos oss, og slik at vi samtidig kan tiltrekke oss nye.

Vi må legge til rette for utvikling av nødvendig digital kompetanse hos de av våre medlemmer som er motiverte for dette.

Vi må få flest mulig på nett for å forenkle kommunikasjonen med medlemmene.

Vi må bestrebe oss på å holde kontakt med alle medlemmene enten kommunikasjonen foregår på nett eller via vanlig post.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter