Møtereferat fra Ressursgruppen 23. august 2018

Tilstede:

Thomas Bøhmer, Thor Øistein Endsjø, Elsa Kristiansen, Birgitta Langhammer

Dato: 23.8.2018, kl. 12:00-14:00

Refernt: PN-Ø – Per Nygaard Østby

Møtested: BA5

1.

Møtet fikk et noe annet forløp enn angitt på agendaen da det ble gitt plass til presentasjon ved overlege Lars Wik av et forskningsprosjekt om trafikkulykker. De angitte punkter, som ikke ble behandlet i dette møtet er skjøvet til neste møte.

2.

Lars Wik, Dr med, overlege anestesi OUS, NAKOS, Luftambulanseavdelingen prehospital klinikk. presenterte OUS’ forskningsprosjekt: “Eldre i trafikkulykker. Hvilken betydning har trafikkulykke kreftene, bruk av sikkerhetsutstyr, sykdom, og trafikkatferd på skadeomfanget til eldre ved trafikkulykker?” Prosjektet synes meget interessant og relevant for Senior Norge. Eldre i trafikken kan kanskje bli en flaggsak for Senior Norge? Lars Wik var svært interessert i å ha oss med som brukergruppe i prosjektet.

Oppstart planlegges for 2019, prosjektets varighet beregnes til 36 måneder. Tanken er at dette prosjektet skal kunne munne ut i kampanjer for øket trafikksikkerhet. Prosjektet ble diskutert og noen forslag til momenter som kunne involveres ble fremsatt.

Senior Norge representerer en betydelig gruppe og ansees derfor godt egnet til brukermedvirkning.

Thomas Bøhmer foreslo at følgende burde vurderes inkludert i protokollen: Ulykker i relasjon til tunneller, visuelle problemer ved inn og utkjøring. Bruk av solbriller som mørkner ved soleksponering i sommertiden. Med slike tar det tid å komme tilbake normal tilstand. Ved kjørehastighet, som på hovedveien i Vestfold med 110 km/t fartsgrense vil også de eldres forsinkede adaptasjon gjøre at lysforholdene i tuneller oppleves å bli for dårlige.

Tretthet som følge av “nattevadring” (særlig men) bør kanskje også vurderes.

3.

Elsa Kristiansen tok opp videreutdanning innen aldring og eldreomsorg i Rogaland. Fagfolk innen geriatri mangler i primærhelsetjenesten der. Hun mener at denne videreutdanningen er tatt ut av utdannelsesplanen for sykepleiere i Rogaland og mener at Senior Norge bør engasjere seg i problematikken. Det var enighet om at gruppen trenger mer basiskunnskap om dette før den kan ha noen klar formening om dette. Det er behov for dokumentasjon av svikten i kompetansen. Mer kunnskap og informasjon fremskaffes av Elsa Kristiansen. OsloMet har denne spesialistutdannelsen med tanke på at fagpersonalet skal spre seg ut på landsbasis. Det er stor søkning til denne videreutdannelsen så Birgitta Langhammer så ikke helt problemet. Det er kanskje også naturlig at spesialistutdannelser generelt legges til noen få utdannelsesinstitusjoner for å få utdannelse så enhetlig som mulig.

Birgitta Langhammer presenterte et samarbeidsprosjekt om Velferdsteknologi, som er høyprioritert, samarbeide mellom OsloMet og Arkitekthøyskolen. Videre har OsloMet et forskningsprosjekt på fysisk aktivitet for eldre, samt et om utvikling av en pille som skal  kunne kompensere for inaktivitet. Behovet er særlig uttalt hos slagpasienter. Det dreier som laktatnivåer. Prosjektbeskrivelsen blir sirkulert.

Neste møte: 18. september, kl. 14:00

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter