Negativ omtale av helsevesenet – motforestillinger!

Ann-Cathrine Leonardsen er sykepleier og samfunnsengasjert forsker som har mange års erfaring fra helsevesenet.  Hun reagerer på vårt innlegg mandag den 16. april hvor vi ber media sette søkelyset på ledelsen av sykehuset på Kalnes. Hun peker på det forhold at gjentatte negative meldinger om helsevesenet, kan skape en uheldig utrygghet hos brukerne.

Når det gjelder den oppmerksomhet vi mener det er riktig å rette mot ledelsen av sykehuset på Kalnes, så peker hun på at ledelsen er prisgitt begrensninger som ligger i myndighetenes bevilgninger.

Vi mener fortsatt at det må være riktig at det rettes søkelys mot den ledelse som utøves på Kalnes. Samtidig synes vi det er viktig med motforestillinger. Dere får lese Ann Cathrines synspunkter i hennes artikkel. Vi gjengir den i sin helhet nedenfor:

 

EN HÅRFIN BALANSEGANG

|: Ann-Chatrin Leonardsen, Samfunnsengasjert forsker og sykepleier

SeniorNorge Østfold presenterte 16.april sterk kritikk mot media, og ”Pressens avholdenhet når det gjelder å stille ledelsen grundig til ansvar”. Kritikken retter seg mot Sykehuset Østfold, hvor ledelsen ble definert som ”sykehusets eier helseministeren, sykehusets styre og sykehusets leder”. Saken ble avsluttet med følgende: ”Vi forventer at media, slutter «å gå rundt den varme grøten», og at de nå setter fullt søkelys på den ansvarlige ledelsen på Kalnes – helseministeren, sykehusets styre og sykehusets leder!”

Jeg har selv-via media- rettet kritisk blikk mot både Sykehuset Østfold, politikere og andre i helsedebatten de siste årene. Min bekymring har hele veien vært at det er en hårfin balanse mellom det å informere befolkningen, og det å skape utrygghet. 15. mars 2016 skrev jeg en kronikk om nettopp dette i Fredrikstad Blad. Avslutningsvis skrev jeg ”Pasienter burde føle seg trygge på å bli ivaretatt ved sykdom. Helsepersonell burde ha et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Ledere og politikere må være bevisst forhold som truer begge disse, være seg på legevakt eller på sykehuset – og kontinuerlig jobbe for kvalitetsforbedring!”

Media har den siste tiden presentert en rekke negative forhold ved Sykehuset Kalnes, både fra helsepersonellets og pasientenes side. Pasienterfaringer er noe som har fått økende fokus også internasjonalt, som en kvalitetsindikator. Pasientenes forventninger er med å påvirke erfaringene. Medias søkelys kan kanskje derfor bidra til å senke forventningene- slik at pasientene får en mer positiv erfaring-enn forventet- i møte med helsetjenesten? Det bekymringsverdige er utryggheten som oppstår i befolkningen. Hva skjer med meg dersom jeg blir syk?

Jeg har jobbet som sykepleier siden 1996, i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, ved ”vanlige sengeposter” og i spesialavdelinger- og de siste fire år som forsker. Jeg kjenner menneskene bak tallene- pasientene, helsepersonellet, lederne. Siden 90-tallet har vi hørt om ”eldrebølgen”, den økende andelen av kronisk syke, mangelen på helsepersonell og stramme budsjetter. Bevilgende myndigheter har altså hatt god tid på å forberede seg til i møte med ”fremtidens helsetjeneste”!

I helgen var jeg på seminar med en fagorganisasjon for sykepleiere, med 17 deltagere med sykepleiebakgrunn. Deltagerne kom fra alle deler av landet, og jobber enten med eller tett på pasienter. Jeg presenterte min bekymring for at effektivitet er det som styrer hverdagen i helsetjenesten, og at fokuset på faglighet og kvalitet er sterkt svekket. ALLE sa seg enig i dette. Flere kom med historier om feil som inntreffer på grunn av lav bemanning og tidspress, sykefraværet var stort flere steder. Dessverre er det altså slik at forholdene ved Sykehuset Østfold Kalnes ikke er avgrenset til å gjelde bare her- dette er forhold som er høyst aktuelle også andre steder i landet.  Jeg er ikke i tvil om fokuset på kvalitet må tas tilbake. Effektivitet og produktivitet kan ikke på noe tidspunkt gå foran dette! Ledere har selvsagt et stort ansvar. Men de er også presset! De kan ikke trylle! Jeg mener bestemt at man på et politisk nivå må ta inn over seg at helsetjenester koster MYE penger. Det er bevilgende myndigheters ansvar å sørge for tilstrekkelige midler til å sikre helsetjenester av god kvalitet på alle nivåer- det være seg hjemmesykepleien, sykehjem, dagavdelinger, akuttavdelinger, eller på sykehus.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter