Noe må være veldig galt på Kalnes!

 

 

Det nye sentralsykehuset på Kalnes har vært i drift i 2 år. Gjentatte bekymringsmeldinger i forskjellige media tyder på at fødselsriene fortsatt ikke er over. Det er to forhold som går igjen. Det ene er at sykehusets kapasitet er for liten, både med hensyn til plass og personell. Det andre er et arbeidsmiljø som preges mer av frykt enn åpenhet og tillit.

Allerede under planlegging av sykehuset ble det fra forskjellig hold hevdet at kapasiteten ville bli for liten. Det ser ut som om de har ropt i skogen uten å få svar!

 

 

Etter at helseminister Høie for en tid tilbake besøkte sykehuset på Kalnes, ga han uttrykk for at han hadde fått informasjon om at kapasiteten på sykehuset var tilfredsstillende. Vi tør spørre: Hadde han fått denne informasjonen fra en eller flere kilden? Ledelsens virkelighetsoppfatning er tydeligvis diametralt forskjellig fra opplevelsene til de som arbeider i første linje.

– Dette kan ha sammenheng med at det i en stor organisasjon som den på Kalnes, kan bli for lange informasjons- og kommandolinjer fra gulvet til den som sitter på toppen. Men om det er slik, er det like fullt ledelsens ansvar å sette seg tilstrekkelig inn i forutsetningene i første linje – i motsatt fall kan beslutningsgrunnlaget og følgelig ledelsens beslutninger bli feil.

En indikator på at ting ikke er «på stell», er at ansatte og ansattes organisasjoner går til media med sine bekymringsmeldinger. Til dels mer enn indikerer dette at det er noe feil med  interne forhold. Hvis det interne miljøet hadde vært preget av åpenhet og tillit, ville saker som fremstilles i media, vært avklaret internt. En annen indikator er personellavgangen, som vi får inntrykk av er meget stor. Sykehusledelsen har sikkert oversikt over dette!

Et forhold vi stiller oss spørrende til, er hvor lite legene synes i den debatten. De skulle se de problemer førstelinjepersonellet opplever, og i høyere grad la sin røst høre. Er det frykt for sin egen posisjon som er årsaken?

Vi får oss også til å spørre hvilke opplysninger sykehusets styre sitter inne med, og hvilken virkelighetsoppfatning de har. Om det skulle være tvil i styret om de sitter inne med all relevant informasjon, så synes situasjonen på sykehuset å være så grotesk, at det kunne være tjenenelig å gjennomføre en uhildet undersøkelse. Denne skulle omfatte en vurdering av den ledelse som blir utøvd.

Det synes åpenbart at det må ryddes opp! Det blir spennende å se hvilket ansvar styret vil ta.

Vi gjengir deler av et innlegg i Fredrikstad Blad den 10. januar:

  • Mange ansatte er livredde for å gjøre feil!
  • Fylkesleder i Sykepleierforbundet om arbeidspress ved sykehuset
  • Høyt arbeidspress, sykepleiere som gråter på jobb og ansatte som er livredde for å gjøre feil. Slik beskriver fagforeningsfolk situasjonen på Kalnes. Nå frykter de det blir enda flere korridorpasienter i fremtiden.

I går skrev Fredrikstad Blad at Sykehuset Østfold de siste dagene har opplevd et enormt trykk rundt antall pasienter. Det fikk en sykepleier til å slå alarm. Hun hevdet blant annet at ansatte gråt i garderoben etter endt vakt, og at overbelegget utgjorde fare for pasientenes sikkerhet.

Sykepleieren får full støtte av Karen Brasetvik, som er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Østfold. I et leserinnlegg på side 8 i dagens FB skriver hun at flere av de ansatte har fått beskjed om at maks antallet korridorpasienter nå skal kunne økes fra fem til 10 personer per avdeling – altså en dobling fra i dag.

-Og dette skjer på et sykehus som er bygd for at vi ikke skulle ha korridorpasienter. Det er på tide å innse at dette sykehuset er bygd for lite, sier hun.

Hvordan opplever de ansatte ved sykehuset situasjonen?

Brasetvik mener situasjonen har utløst frykt hos mange sykepleiere.

-Når ansatte går rundt og er livredde for å gjøre feil fordi arbeidsmengden bli for stor, så har vi en gedigen utfordring. Dette sykehuset er faktisk dårligere egnet for å ta imot korridorpasienter enn det gamle sykehuset sier hun.

Hvordan opplever du at sykepleierne takler situasjonen?

Mange gråter på jobb, mange gråter etter jobb – og flere sliter med å takle situasjonen, noe som gjør at flere velger å slutte. Dette er en direkte konsekvens av underfinansieringen av sykehusene i Norge, sier hun.

Helsetilsynet reagerer

Vi henger til slutt på en overskrift fra Fredrikstad Blad torsdag 11. januar. Den underbygger  synspunkter vi har gitt uttrykk for innledningsvis.

«Helsetilsynet har opprettet tilsynssak etter at tett oppunder halvparten av de ansatte ved hjerteavdelingen på Sykehus Østfold sluttet i løpet av det siste året.

-Vi er oppriktig bekymret for pasientsikkerheten, sier tillitsvalgt ved sykehuset.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter