Jan Arne Falla

Pensjonistene får ikke sin del av velstandsutviklingen!

Pensjonistene har betalt sine pensjonspremier gjennom et langt liv, og fortsetter i realiteten å innbetale pensjonspremien etter at full opptjening er nådd. Det kalles bare noe annet, forhøyet trygdeavgift. Så betaler de faktisk også skatt av sine pensjoner.
Likevel er det en klar tendens til å betrakte pensjonene som almisser skjenket av Staten med velvillig hånd. Men det er jo ikke det det er – det er opptjente rettigheter!

Gjennom de senere år har pensjonistenes rettigheter vært under konstant press. Myndighetene har ved en rekke særtiltak redusert pensjonistenes utkomme, senest den årlige underregulering av pensjonene.

Dette er særtiltak som har et formål for øye – å redusere statens kostnader!

Når disse betydelige særtiltak har latt seg gjennomføre, så har det flere årsaker. Pensjonistene er underrepresentert i nær sagt alle styrende organer. På Stortinget er det kun to pensjonister som skal representere 900.000 pensjonister. Når pensjonistene samtidig ikke på noen måte har evnet å samordne sine interesser, blir maktforholdet helt feil. Myndighetene sitter alene med all makt, og 35-åringene i regjering og departementer legger ut fra sine forutsetninger premissene for 80-åringer.

Det må bli galt!

Mange har sett seg lei på særbehandlingen av pensjonister, men alt for få gir uttrykk for sine meninger. En engasjert pensjonist i Indre Østfold, Jan Arne Falla, er en av de som sier fra. Han har skrevet et innlegg om pensjoner og reallønnsutvikling for pensjonistene. Vi gjengir innlegget i sin helhet i det følgende:


«Alderspensjonistene har hatt en reallønnsutvikling på 4% fra 2010, mens inflasjonsjusteringen har vært på 14,7% og lønnsveksten på 23,3%. Det vil si at alderspensjonistene har tapt 10% i kjøpekraft.

Vi ble føre valget lovet at 15% reduksjon i pensjonen for gifte/samboende skulle bort, i stedet fikk pensjonistene en reduksjon på kr. 8.000,- til sammen hvilket pr. i dag utgjør 10% reduksjon.

Sigbjørn Johnsen uttalte at når Pensjonsfondet nådde 3 000 milliarder, da hadde vi en bærekraftig pensjon. Pr i dag er Pensjonsfondet (Oljefondet) på ca.8 000 milliarder, men det sier ingen noe om.

De økonomiske konsekvensene av at Norge og andre land ikke har vært villige til å strupe oljestrømmen litt, belastes pensjonistene. De yrkesaktive skal holdes utenfor belastningen og skal ikke belastes ytterligere.

Hvorfor skal pensjonister bo dårligere, spise mindre og reise mindre for å besøke barn og barnebarn?

Det blir også mindre penger til tannhelse i og med at tilskuddet til pensjonister for å se på tenner er redusert med 50 %.

 

Jan Arne Falla»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter