Pensjonsoppgjøret 2018 – det skal visst ikke være enkelt!

Det meste av det som gjelder pensjon er så komplisert at de fleste av oss kan ha problem med å henge med. Derfor forsøker vi så langt som mulig å fremstille dette så enkelt som mulig. Vanskelig fordi det er komplisert og omfattende. Dette skulle fremgå av en oversikt som Arbeids- og sosialdepartementet har utarbeidet. Oversikten følger nedenfor:

Fakta om regulering av grunnbeløpet og pensjonene

 • Grunnbeløpet i folketrygden økes fra 93.634 til 96.883 kroner fra 1. mai 2018. Dette er en økning på 3.249 kroner, s om svarer til 3,47 prosent.
 • Uføretrygdede og andre s om får sine ytelser regulert gjenn om grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,47 prosent.
 • Alderspensjon under opptjening økes med 3,47 prosent.
 • Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,69 prosent.
 • Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: For alderspensjonister øker satsene med 2,87 prosent. Satsene ble sist økt 1. september 2017. Etter økningen blir satsene:
 • Lav sats (ektefellen/samboer har pensjon) økes fra 149.225 til 153.514 kroner.
 • Ordinær sats (ektefellen/samboer har uføretrygd eller inntekt over 2G) økes fra 172.711 til 177.675 kroner.
 • Høy sats (pensjonist med ektefelle/samboer s om har inntekt under 2G) økes fra 181.744 til 186.968 kroner.
 • Spesiell sats (enslig) økes fra 188.766 til 194.192 kroner.
 • Spesiell sats (ektepar, forsørger ektefelle/samboer over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) økes fra 282.891 til 291.022 kroner.
 • Minste årlige ytelse for uføretrygden blir etter reguleringen:
 • Ordinær sats: 220.893 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Ordinær sats for ung ufør: 257.709 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Høy sats: 240.270 (2,48 G, enslig uføretrygdet)
 • Høy sats for ung ufør: 281 930 (2,91 G enslig uføretrygdet)
 • Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening skal reguleres i samsvar med lønnsøkningen, justert for eventuelle avvik mell om forventet og faktisk lønnsøkning to år tilbake i tid.
 • Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med den samme lønnsøkning, men deretter blir det trukket fra 0,75 prosent.
 • Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister blir regulerte med den samme lønnsøkning, men deretter justert for effekten av levealdersjusteringen for 67-åringer i reguleringsåret.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter