Referat fra ressursgruppen for helse og omsorg

Tilstede: TB, TØE, IE, BL, AW                 Dato: 18.09.2018, kl. 14:00-16:00

Forfall: Ingen                                            Møtested: BA5

Referent: PN-Ø

 

 1. Innkalling og dagsorden

Ingen kommentarer. Godkjent.

 

 1. Referat fra møte 23. august

Ingen kommentarer. Godkjent.

 

 1. Oversikt over løpende oppgaver
 • Trafikkprosjektet til Lars Wik
 • Geriatriundervisningen på landsbasis
 • OsloMets PhD-prosjekt som sammenligner forandringer i hjernen hos slagpasienter ved stimulering med friske pasienter i trening (ref. punkt 9).
 • Prosjektet Seniortannpuss

 

 1. Prioriterte oppgaver:
 • Målgrupper: Friske oppegående, hjemmeboende pleietrengende og institusjonspasienter i langt fremskreden alder.
 • Fysisk aktivitet, ernæring, tannhelse og sosialt miljø
 • Basisdokumenter for de prioriterte oppgavene: “Leve hele livet”, T-ØE’s blogg Seniorlivet, Livet som 65+, Muligheter, Gleder og Utfordringer og PN-Ø´s Munnen din, Facebookside, nettside og blogg.
 • SN må arbeide både for gruppen pleietrengende og for gruppen “selgående seniorer”.

 

 1. Helsdirektoratet og Sykepleierutdanningen

EK       Ikke bare et Stavangerproblem, behov innen flere yreksgrupper, leger/geriatere, fysiotereuter, sykepleiere, hjelpepleiere.

Utdannelsen er veldig varierende utover landet.

UiB har en interessant løsning. EK skal arbeide videre med problemstillingen. Hun vil bl.a. snakke med Iselin Nybø for å få oversikt over myndighetenes fremtidsplaner. Kompetansemangel på sykehjem etter at pasienten er utskrevet fra sykehus er et stort problem.

EK mener at det er viktig at SN jobber videre med denne saken og arbeider       for kompetansehevning i eldrepleien og at det blir personell nok.

TB        Dette har det vært jobbet med i 25 år uten at mye har hendt. Han mener at         det er en svært arbeidskrevende og tung materie og at det sannsynligvis er lite SN kan oppnå i saken.

 

BL        Ref. forrige referat. Masterstudium i geriatri på OsloMet. Stor søkning fra            hele landet. Det er et godt program, men kapasiteten er for liten. Det bør være mulig å doble denne.

Det er en prioritert oppgave å samkjøre landets utdannelsesprogrammer. Strategisk beslutning på departementsnivå å sentralisere dette.

AW:     For lite, for tynt og for spredt utdannelse på landsbasis. Der hvor utdannelsen er tilgjengelig er kapasiteten for liten.

AW:     Sjekker med Pensjonistforbundet om felles interesser her.

 

 1. Brev til de politiske partiene og eventuelle møteplaner

Prioriterte saker:

 1. Tannhelse/ernæring
 2. Utdannelse av fagpersonell
 3. Seniorboliger

Sakene ble ikke diskutert og stilt i bero til senere.

 

 1. SN´s kommunikasjonsplattform:

AW:     Mangler kommunikasjonsplattform derfor mister vi medlemmer.

Det forslåes å sende en info på mail regelmessig til alle medlemene som har mail.

Østfold´s netteside er et godt eksempel. Denne utgis egentlig. De inviterer også andre lokallag til å sende innlegg til dem. SN Asker har gjort det.

Det foreslåes at vi forespør SN Østfold om deres nettavis kunne utvikles til å bli landsdekkende. PN-Ø følger opp dette med SN Østfold og BA5/(Christin). Odd Gunner Olsen forespørres også om mulighetene for en felles utsendelse til alle medlemmene individuelt.

Den vil sannsynligvis fortsatt ha Østfold Fokus, men med bidrag fra andre lokallag vil det kanskje være mulig å lage en seksjon som kan være landsdekkende og derigjennom gjenopprette kontakten med de individuelle medlemmene. Dette vil også komme de medlemmene som ikke er medlemmer av lokallag til gode.

 1. Høringsuttalelser:

Slike har alltid kommet i siste liten til ressursgruppen, hvilket har medført uforholdsmessig mye arbeide for å overholde pålagt tidsfrist. Ligger ansvaret på departementet eller administrasjonen i BA5?

PN-Ø Snakker med admin.

 1. Samarbeide med administrasjonen i BA5
 • Vårt behov for nærkontakt: Løpende informasjon begge veier uten opp
 • Distribusjon av møtereferatene til lokallagene og sentraladministrasjonen er ønsket og innlagt i rutinene. Lokallaget i Østfold ønsker å bruke stoffet på sin nettside.
 • OsloMet´s PhD-prosjekt:
 • Mer info ble gitt av Cecilie Morland, farmasøyt og prosjektansvarlig Linda? er den som skal gjennomfører prosjektet.Lactat receptorer i hjernen som registrerer melkesyre hvilket resulterer i dannelse av flere blodårer (kapillarisering). Det dannes flere nevroner i hjernen ved trening.

Slagpas. og kontrollgruppe. Trening frigjører (hvilke?) faktorer i hjernen. Gir dette stress eller positive regaksjoner Medfører det depresjon eller oppstemthet? Hva skjer ved anaerobt arbeide?

Lactatbehandling av slagpasienter gir god effekt.

T-ØE tilbyr seg å rekruttere deltagere til kontrollguppen. Undersøke terapivalg for slagpasienter. Kunne forutsi sikrere hvordan det går med pasientene.

Vårt bidrag er å skaffe kontrollgruppedeltagere og eventuelt å komme med innspill til protokollen.

 1. Seniortannpuss
 • Prosjektet syntes vel i gang på Cathinka Guldberg i regi av Avdeligng for Gerodontologi, Odontologisk fakultet, UiO. Gjennomføringen skulle overlates til odontologistudentene i 6. termin.

I september d.å. meddelte Gerodontologiavdelingen at de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre prosjektet.

 • Det ble diskutert andre alternativer og det ble besluttet å undersøke mulighetene ved sykepleierutdannelsen ved OsloMet. Protokollen er oversendt BL. Hun melder tilbake.
 • Behov for forskningsmidler påregnes og AW foreslo at brev sendes eldreministeren og at det legges opp til et møte med henne hvor tannhelseprosjektet kombinert med et ernæringsprosjekt basert på “Leve hele livet” diskuteres.

 

 1. Seniorboliger

Forskjellige løsninger ble diskutert. Det ble konkludert med at behovet er stort og at politikkerne ikke tenker i disse baner og derfor ennå ikke ser nødvendigheten av å knytte eldreomsorg og boligbygging sammen.

Det er ingen seniorboliggruppe i SN: BA5 har samarbeidet med SN Skjetten om deres boligprosjekt. Seniorboliger og boligbygging synes å være lagt under ressursgruppen for helse og omsorg. en nærmere avklaring med BA5 synes nødvendig.

En del eldroboligprosjekter er under bygging. Det var tvil om det var veien å gå i det vil kunne resultere i eldregettoer. Det er undertrømmer i eldreosorgsdebatten om om dette. Men det vites ikke om det foreligger en grundigere utredning av saken. Gruppen kjenner ikke til publikasjoner om saken.

EK og AW mente at det bør åpnes for seniorboliger i vanlige boligblokker.

Det ble reist spørsmål om det fantes kommunale pålegg om seniorboliger i nye boligprosjekter i Oslo? Spørre Cristin.

 • AW reiste spørsmålet om ressursgruppen skal fokusere mer på eldreboliger.Det ble ikke konkludert.
 • T-ØE konstaterte at Seniorsentrene er en svært viktig sosial mø

 

 1. Nasjonal helse- og sykehusplan 2019: Innspillsmøte i juni: Intet nytt.

PN-Ø   Purre gjennom brev til departementet.

 

 1. Eventuelt

Følgende temaer ble berørt:

 • Stig Klingstedt, Hvordan sikre kvalitet og tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen i fremtiden.
 • Thor-Øistein blogg
 • Ny nettside/blogg: Munnen din
 • Kan vi få inn innlegg på SN’s nettside og Facebook-side etter hvert møte i ressursgruppen?
 • Det ble ikke konkludert på disse punktene.

 

Neste møte: 08.11., 14:00 – 16:00 i BA5 (Forbehold om eventuell flyforsinkelse. Beskjed vil i såfall bli gitt).

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter