Ressursgruppene i Senior Norge – i all sin beskjedenhet!

Senior Norge har ressursgrupper som arbeider innenfor hvert sitt definerte fagområde. Ressursgruppene og det arbeid de utfører, har vært lite kjent for medlemmene. Ressursgruppene består av høyt kvalifiserte medlemmer som utfører viktig arbeid for foreningen, medlemmene og for seniorer generelt.

Skal våre medlemmer kunne forholde seg til og bedømme det arbeid ressursgruppene utfører, må de være informert. Vi trenger engasjerte medlemmer. Da er det en enkel forutsetning som gjelder: «Skal man kunne være engasjert, så må man være informert!»

Vi synes det er et godt skritt fremover da vi nå gjengir referat fra et arbeidsmøte i ressursgruppen for Helse og omsorg! Referatet følger nedenfor:

 

Ressursgruppen for helse og omsorg

Dato: 12.6.2018

Referent: Per Nygaard-Østby

Tilstede: Elsa Kristiansen, Thor Øistein Endsjø, Per Nygaard Østby

  1. Konstituering av ny gruppe

Gruppens sammensetning blir som før, bortsett fra at IE (HVEM ER IE ??) har meldt seg ut tidligere og Hele S har bedt seg fritatt. Det ble besluttet å invitere Heidi Haukelien forsker, Hele Schimer og sentralstyremedlem i Senior Norge, lege Axel Wannag, Asker lokallag og lege Leif Kvan, Drammen som nye medlemmer. Per Nygaard Østby kontakter dem. Det er foreløbig ikke gjort.

  1. Oversikt over løpende oppgaver

Da Thomas Bøhmer har oversikten over disse ble dette punkt utsatt til neste møte.

  1. Prioriterte oppgaver

Det ble besluttet å konsentrere arbeidet om 2 grupper. Gruppe 1: Hjemmeboende pleiepasienter, gruppe 2: Institusjonspasienter. Gruppe 3: Oppegående friske seniorer sees på som selvgående og utenfor ressursgruppens målgrupper.

Gruppens arbeid fokuseres på: Ernæring, fysisk aktivitet, sosialt miljø og munnhelse. Det vises til Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet, En kvalitetsreform for eldre, hvor det fokuseres på følgende punkter: Måltider og mat, økt aktivitet og fellesskap, helsetjenester og samhandling mellom de forskjellige institusjoner. Organisering av hjemmetjenestene slik at det blir bedre kontinuitet er vesentlig for kvalitet. 20 +/-. per måned til de som bor hjemme og mottar hjemmetjenester er et stort problem i dag. Nødvendig med øremerkede midler til å kunne gjennomføre dette. Kommunale planer må finansieres fra sentralt hold. Helsepersonell vil gjerne gjøre en god jobb, men tid og resurser strekker ikke til, hvilket fører til uttalt frustrasjon blant helsepersonell. Det synes som små kommuner greier seg bedre enn de store.

Munnhelse er ikke omtalt i det hele tatt. Sammenhengen mellom dårlig munnhelse og evnen til å spise og fordøye mat synes ikke forstått. Det ansees ikke som hensiktsmessig å tilknytte seg en ernæringsfysiolog på nåværende tidspunkt.

  1. Arbeidsform

Prioritere bruk av media, samt være aktiv i sosiale medier og opprette egen Facebook side og blogg. Gruppens medlemmer opptrer som talspersoner i de respektive saker. Det forventes at sakene som frembringes er så interessante og viktige at media tar dem inn. Tanken om å forsøke å få Jørgen Skavland med på laget forfølges.

5. Høringsuttalelser

Sekretariatet oppfordres til å oversende høringer umiddelbart og ikke rett før svarfristen utløper.

Høringene gjennomgås i gruppens møte bearbeidelsen fordeles etter kjennskap til saken og kompetanse. Svaret gjennomgås i møte før avsendelse.

6. Samarbeide med administrasjonen i BA5 – Senior Norge sentralt

En forbedring av kontakten begge veier mellom administrasjonen og gruppen tilstrebes i den grad som ansees nødvendig. Gruppens behov for økonomisk støtte ansees for liten. Det vil primært dreie seg om reisekostnader for gruppens medlemmer. Godtgjørelse til gruppeleder ble foreslått, men ansees som urealistisk med Senior Norges nåværende økonomiske situasjon.

Møtereferatene vil etter ønske fra lokallagene bli distribuert til disse og sentraladministrasjonen. De vil etter hvert også bli publisert på den fremtidige Facebook-siden.

7. Eventuelt

Else Kristiansen la frem utkast til avisartikkel. Det ble besluttet at denne gjennomleses og kommenteres før den publiseres og legges ut på vår fremtidige Facebook-side.

Birgitte Langhammer har informert om et PhD-(HVA SLAGS PROSJEKT ER DET?) og ber gruppen bistå. Gruppen er positiv til prosjektet og ber om mer informasjon for å kunne målrette bistanden. Thor Øistein Eendsjø vil gjerne bidra med synspunkter på prosjektet og Birgitta Langhammer bes om å kontakte ham direkte. Senior Norge er invitert til innspill-møte om Nasjonal helse- og sykehusplan 2019.

Etter samråd med administrasjonen ble det bestemt at ressursgruppens leder skal fronte Senior Norge på møtet. Påmelding er sendt og innspill forberedes. Sykepleierutdanningen i Stavanger hadde et videreutdanningskurs i geriatri. I det nye undervisningsopplegg er geriatri ikke med etter at utdanningen ble underlagt det lokale universitet. Sannsynlig fokus på demens i stedet.

Forslag: Brev til helsedirektoratet, avdeling for eldreomsorg, med spørsmål om dette gjelder på landsbasis eller er et lokalt fenomen. Per Nygaard Østby lager utkast. Det ble besluttet å kontakte Audun Lysbakken, SV da de har tatt tannhelse inn i sitt program. Per Nygaard Østby følger opp dette.

 

Mer forelå ikke til behandling.

Neste møte: Torsdag 23. august, kl. 12:00

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter