Styreprotokoll 2/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets andre styremøte i Tune Bibliotek onsdag 28. februar.

Til stede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Jan Riis, Bjørg Sten-Nilsen, Per Arne Polsrød og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Per Arne Polsrød representerte valgkomiteen.

Møtet ble avviklet i samsvar med agenda.

Årsmøtet 7. mars

Dokumentasjon som skal forelegges årsmøtet, ble gjennomgått.

Det er kommet inn 3 forslag – bytte av navn til Senior Norge Østfold, opprettelse av aktivitetsgruppe for Indre Østfold og forutsetning om at styremedlemmer og varamedlemmer må være på internett og ha epostadresse.

Det siste forslag er av hensyn til styrets behov for effektiv kommunikasjon og i tråd med den praksis som har utviklet seg i Senior Norge og lokallagene i løpet av de senere år.

Regnskapet som er godkjent av revisor ble gjennomgått. Det viser et tilfredsstillende overskudd. En vesentlig del av overskuddet skriver seg fra salg av annonser på vår nettside.

Med utgangspunkt i revisors anmerkninger er det utarbeidet en instruks for kasserer.

Budsjett for 2018 ble gjennomgått. Det viser et rimelig overskudd som i vesentlig grad er basert på at annonseinntektene opprettholdes.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble forelagt styret til informasjon. Innstillingen blir forelagt årsmøtet for godkjennelse.

Nettsiden/besøksstatistikk

Nettsiden vår som er foreningens medlemsavis skal samtidig være et felles forum for seniorer, pensjonister, pensjonistforeninger og andre i Østfold som er interessert i vår virksomhet.

Nettsiden hadde i 2017 33.415 besøk. Antall besøk de senere måneder tilsier at vi i 2018 vil komme til å få over 50.000 besøk.

Vi når via nettsiden vår ut til mange og nettsiden er blitt vårt viktigste informasjonsmedium. Vi antar at om lag 70% av besøkene kommer fra folk som ikke er medlemmer hos oss.

Grasrotandelen

Grasrotandelen ga oss i 2017 kr. 8.700 i inntekt. Om vi legger til grunn den inntekt vi har fått de to første måneder av 2018, kommer vi til å nå henimot kr. 15.000 i løpet av året. Et bra tilskudd til foreningens økonomi.

Kommende temamøter

4. april Lunsjmøte på Gleng i Sarpsborg – Senior reiser v/Reidar Qande/Alfa-reiser

2. mai Kveldsmøte på Holmen Eldresenter i Fredrikstad – Seniortrening –bra for det meste, bra for de fleste. Innlegg ved Family Sports Club i Fredrikstad

6. juni Sesongavslutning på Gleng i Sarpsborg. Hyggemøte med underholdning.

Program for annet halvår er ikke fastlagt.

Medlemsutviklingen

Vi har nå 620 medlemmer. Medlemstallet er så lang i år stabilt.

SENIOR NORGE gjennomfører nå en rekruttering av nye medlemmer gjennom Direct House.

Dette har i de to første ukene gitt oss 21 nye medlemmer. Aldersfordeling for alle medlemmer fordeler seg slik:

Under 60 år 1,5 %, mellom 60 og 70 – 22,2 % mellom 70 og 80 – 48,6 % over 80 – 27,7 %

Det skal bli interessant etter hvert å se hva rekrutteringskampanjen vil gi oss av nye medlemmer og i hvilken grad vi greier å rekruttere «yngre seniorer» – de under 70 år.

Mysen møtene

Vi har avholdt to møter på Mysen. Det første den 1.november i fjor var et introduksjonsmøte for medlemmer i Indre Østfold med god oppslutning. Så hadde vi et møte den 14. februar hvor vi i konkurranse med OL og TV ikke fikk den deltagelse vi hadde forventet. Det kan også ha noe med det å gjøre at vi hadde en relativt ukjent foredragsholder. Vi ser betydningen av valg av tema og foredragsholder.

Forslag til landsmøte i SENIOR NORGE

Vi har levert 4 forslag til landsmøtet i SENIOR NORGE den 30. mai. Det første gjelder vedtektsendring vedrørende lokallagenes ansvar for egeninntjening, det andre gjelder valg av «flaggsaker», det tredje gjelder forslag om å øke kapasiteten i media- og kommunikasjon i SENIOR NORGE med en mediekonsulent og det siste gjelder vedtektsendring om forutsetning om at medlemmer av lokallagenes styrer skal være på nett og ha epostadresser.

Møtet ble avsluttet ved at vi gikk gjennom sjekklisten for årsmøtet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter