Styreprotokoll 9/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 9. styremøte i Tune Bibliotek den 28. november.

Tilstede under møtet var: Øivind Strømnes, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Per-Arne Polsrød, Jan Riis, Terje Lloyd Andersen, Roger Kristoffersen og Arne V. Larsen. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Valgkomite

På årsmøtet i mars ble det bestem at styret oppnevner valgkomite. Det ble derfor vedtatt at komiteen skal bestå av en fra det sittende styre samt en utenforstående medlem samt en vare. Per-Arne Polsrød ble valgt som styrets representant. Arne Vestergaard Larsen og Finn Åsmund Johnsbråten finner i felleskap den så langt manglende representanten.

Eldrerådene

Som nåværende varamedlem av eldrerådet i Sarpsborg, orienterte Øivind Strømnes om hvordan eldrerådet fungerer. De politiske partier velger sine representanter i forbindelse med kommunevalget, i tillegg sender frivillige organisasjoner inn forslag på representanter. Under diskusjonen som fulgte, kom det fram at vi bør forsøke å påvirke de politiske partier i god tid før valget samtidig som vi kommer med våre egne forslag til representanter. Arne Vestergaard Larsen og Finn Åsmund Johnsbråten finner i fellesskap ut hvordan vi kan få kontakt med folk som kan være interessert i å gå inn som våre representanter i eldrerådene. Vi har 18 forskjellige kommuner å forholde oss til.

Økonomi

Bjørg orienterte om foreningens økonomi og vi konstaterte at vi har en relativ god økonomi.

Medlemsutviklingen

Vi har nå 927 medlemmer, som er en liten tilbakegang. I hovedsak skyldes det en del feilinnmeldinger i forbindelse med vervekampanjen som har foregått i sommer og i høst.

Vår datasatsing – PC-hjelpen

Vår satsing på PC-hjelpen på nettsiden er populær og Terje har hatt flere telefoner om hjelp, alle var relative enkle å behandle, men likevel var innringerne takknemlige for hjelpen de fikk. Vi fortsetter med dette gode medlemstilbudet.

Nettsiden

Arne opplyste om en meget god  interesse for nettsiden vår. Vi ligger stabilt på ca. 1100 besøk hver uke, noe som tilsier et årlig besøk på rundt 57 000.

Vi har også utvidet vår «beholdning» av gjesteskribenter med Dag Bredal, som vil bidra med månedlige leserinnlegg.

Velferdsteknologi 7. november – Gleng

Det var stor enighet om at foredraget om velferdsteknologi, og hva Sarpsborg kommune kunne tilby, var interessant og opplysende. Ett forslag som ble satt frem var at vi på nettsiden vår skulle opplyse om hvordan fremtidige brukere kunne skaffe slik velferdsteknologi. Arne Vestergaard Larsen vil se på om vi kan lage en veiledning om hvordan en kommer med i vurderingen av tilbud om slik teknologi.

Sesongavslutning 5. desember – Gleng

Vi får besøk av Agnete Tjærandsen som vil tale om å få flere med på data. Hun er selv 86 år og har satt seg på skolebenken igjen. Vi får også besøk av Terje Brevik som skal lese «Terje Viigen». På grunn av knappe tidsfrister er det viktig at alt klaffer og at det blir minst mulig dødtid. Spesielt viktig at høyttaleropplegget vårt fungerer.

Listen over hvem som gjør hva ble gjennomgått og Bjørg vil være på plass senest kl. 1100 med kassa, da vi åpner dørene for en hyggetime kl. 1100.

Annonse for møtet er bestilt i Fredrikstad Blad, Moss Avis og Sarpsborg Arbeiderblad.

Eventuelt

  • Jan Riis går i begravelsen til Anne Lise Laursen og vi gir kr. 200,- til kreftsaken.
  • På grunn av flere forespørsler om møter på Gleng, er det ønskelig at vi har 10 årlige temamøter på Gleng. Dette skulle innebære at møter i Fredrikstad, og Moss og andre steder måtte komme i tillegg.
  • Vi er et fylkeslag med hele Østfold som ansvarsområde. Vi er nødt til å vise vår tilstedeværelse og også ha lokale tilbud til medlemmer som ikke bor i Sarpsborg-området.
  • Før det tas stilling til om vi skal ha 10 møter i Sarpsborg, må vi har klarlagt hvordan vi skal sikre kapasitet og økonomi til å gjennomføre minst to møter utenfor Sarpsborg i tillegg til de 10 Sarpsborgmøtene.
  • Vi kan ta stilling til spørsmålet om 10 møter i Sarpsborg om noen stiller opp og tar det hele og fulle ansvar for å planlegge og gjennomføre to møter i tillegg. Vi må også klarlegge hva 2 ekstra møter vil belaste vår økonomi med.
  • Finn Åsmund Johnsbråten som har ansvar for planlegging og gjennomføring av temamøtene, ber om forståelse for at han ikke har kapasitet for å planlegge og gjennomføre mer enn 10 temamøter i året .
  • Møter utenfor Sarpsborg arrangeres som kveldsmøter med start kl 1800 for at vi skal ha et tilbud til de som er i jobb på dagen. Disse møtene legges fortrinnsvis på våren eller tidlig på høsten av hensyn til lyset.
  • Det er ønskelig at neste temamøte annonseres på det siste møtet slik at de som er tilstede, får tidlig varsel om neste møte og hva som er tema. Dette er for øvrig allerede gjort i alle møtereferatene som er lagt ut i SENIORAVISA.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter