Tanker til Røde Kors rapporten «Ingen Tid til Omsorg – eldreomsorgen slik vi møter den»

Leserinnlegg: Axel Wannag. Senior Norge, Asker

Senior Norge – tidligere Seniorsaken – ble grunnlagt fordi vi gang på gang så hvordan eldreomsorgen sviktet i Norge. «Sykehjemsplass når du trenger det» eksiterte lang fra den gangen, og det eksisterer fremdeles ikke mange steder. Men «sykehjemsplass når du trenger det» er fremdeles et populært politisk slagord uten at vi i Senior Norge ser at vi har noen form for «Nasjonal plan for tilstrekkelig sykehjemsutbygging» for alle de av oss som fremover vil nå den pleietrengende høye alderdom.

Dette problemet med «nok sykehjemsplasser» ble heller ikke tatt opp i Stortingsmeldingen «Leve hele livet» tidligere i år. Dette bekymrer oss i Senior Norge dypt og vi har påpekt dette overfor eldreministeren. Vi ser en dårligere fremtid enn hva vi har i dag for de pleietrengende eldre fremover. I «Leve hele livet» (en for øvrig meget god melding) var det i praksis bare kvaliteten i den omsorgen som vi har som ble tatt opp, med forslag til mange gode forbedringer – men ingen tanker om hvordan man skal møte økningen omsorgsbehovet for de eldre fremover.

Mer bekymringsfullt er det at kvaliteten i dagens eldreomsorg også svikter mange steder som den nylige Røde Kors rapporten «Ingen tid til omsorg» viser. Røde Kors har hentet informasjon fra 240 av sine besøksvenner som ser virkeligheten på sykehjem og i hjemmetjenesten over det ganske land. Rapporten fra dem er ikke hyggelig lesning. De eldre hjelpetrengende synes mange steder bare å bli «sperret inne» til en uverdig eksistens – så lenge det varer.

Det er tvilsomt om de ansvarlige politikerne i de aktuelle kommunene er klar over tingenes virkelig tilstand. De går nok ikke jevnlig som besøksvenn i kommunens sykehjem eller i den hjemmebaserte eldreomsorgen slik at de får et realistisk inntrykk av tingenes tilstand. Etter all erfaring med informasjonsflyt i organisasjoner får politikerne heller ikke realistisk informasjon om hvordan det står til gjennom kommunens styringsapparat.

– For å få god nok kunnskap fra tjenestefronten i kommunen må informasjonen fra styringsapparatet suppleres med informasjon fra uavhengige kunnskapsrike observatører som Røde Kors sine besøksvenner. Slik kunnskapsinnhenting er imidlertid ikke formalisert ennå. Det kan alle kommuner gjøre og best kan dette organiseres om alle kommuner hadde et uavhengig eldreombud.

Eldreombudets oppgave skulle ikke være å gripe inn i enkeltsaker, men å overvåke, revidere kommunens system og funksjon i eldreomsorgen, finne styrker og svakheter og ha plikt til å rapportere, ikke bare til administrasjonen og politikerne, men til alle kommunens innbyggere minst en gang årlig.

Senior Norge vet at noen partier allerede går inn for at det bør komme eldreombud i alle kommuner. Vi håper de andre partiene snart kommer etter. Våre hjelpetrengende eldre i den høye alderdom fortjener det.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter