Vakler fastlegeordningen?

En vellykket og populær ordning innført i 2001. Folk er stort sett fornøyde, men nå murrer det kraftig hos legene! Vakler fastlegeordningen?

Tidligere var det slik at noen var så heldige at de greidde å etablere fast forhold til en lege. Men mange måtte ta til takke med å bli betjent av lege som måtte være tilgjengelig. Da kunne det fort bli ny, ukjent lege hver gang. Dette ble opplevd som lite tilfredsstillende. Det var derfor et stort skritt fremover da fastlegeordningen ble etablert.

Nå skulle alle få en lege å forholde seg til med mulighet for pasienter og lege til å bli kjente med hverandre og utvikle varige tillitsfulle forhold.

Det inngår i kommunenes ansvar for helsetjenester å inngå avtaler med et tilstrekkelig antall fastleger. Den enkelte lege kan ha inntil 2.500 pasienter på sin liste. Legene mottar et tilskudd fra kommunen pr. pasient.

Den enkelte innbygger kan selv velge hvilken lege man vil ha. Om man måtte ønske det, kan man bytte fastlege inntil to ganger i året.

Fastlegeordningen er trolig landets mest populære helsetjeneste. Den gir individuell behandling, bedre omsorg og samtidig mindre behov for sykehus og spesialisttjenester. Det er med en viss bekymring man opplever at fastlegeordningen er under et betydelig press.

Det er flere grunner til den uro som foreligger. En hovedårsak er at det blir for mange pasienter og stort arbeidspress på den enkelte lege. Samhandlingsreformen innebærer dessuten overføring av oppgaver til kommunene, som igjen gir en merbelastning for fastlegene.

Fastlegenes pressede arbeidssituasjon gjør det vanskelig for mange kommuner å rekruttere et tilstrekkelig antall fastleger. Det innebærer for liten kapasitet, og større belastning på de fastleger man har. Dette er som en ond sirkel.

Vi har ikke sett at det i noen særlig grad er fremhevet spørsmålet om legenes kompensasjon, men vi skulle tro det hører hjemme i de drøftingene som pågår. Det kan også være en nødvendighet å gjøre noe med kompensasjonen for å gjøre fastlegeordningen attraktiv nok for å kunne gjøre det mulig for kommunene å rekruttere nødvendig antall fastleger.

Vi er tjent med å ha en fastlegeordning som fungerer. Det er sikkert flere som har et ansvar i denne forbindelse, men hovedansvaret ligger først og fremst hos helseminister Høie – dette må han ordne opp i!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter