Vi må tute med de ulvene som er ute!

Vi som arbeider for de eldres interesser, opplever at vi for sjelden for gjennomslag for våre saker. Det kan være at vi er for forsiktige i vår retorikk. Vi skulle våge å provosere i den grad at vi får reaksjoner. Man kan like Donald Trump eller ikke, men han er en mester til å få oppmerksomhet.

Har vi noe å lære – eller skal vi fortsatt spille med sordin?

ER PENSJONISTENE GRATISPASSASJERER? 

I det meste av kommunikasjonen omkring de eldre og eldrebølgen har kostnader de drar med seg, et hovedfokus!  Det er i den forbindelse skapt et feil inntrykk av at pensjonistene er gratispassasjerer.

PENSJONISTENE GIR INNTEKTER!

Vi har tidligere forsøkt å få frem budskapet om at de eldre faktisk representerer kr. 25 000 000 i frivillig innsats i året, uten at det synes å imponere mange!

Et helt vesentlig forhold blir nærmest fullstendig tiet i hjel. Det gjelder det faktum at det også følger inntekter med pensjonistene. De betaler for seg! De betaler skatt og trygdeavgift, de betaler for opphold i sykehjem og omsorgsboliger, for hjemmetjenester m.m.

Pensjonistene betaler for seg helt til livets slutt!

Pensjonene vi får utbetalt i dag, er våre egne penger som vi får tilbake etter å betalt inn pensjonspremier gjennom et langt arbeidsliv, 40 – 45 år. Pensjonene er ikke almisser. At skiftende regjeringer og Storting har skuslet bort innbetalte pensjonspremier underveis, kan pensjonistene ikke klandres for.

Det har seg slik at de pensjonspremier vi har betalt inn, ikke har blitt satt inn på konto. De har hvert år gått rett i «den store sekken», statskassen, og blitt brukt fortløpende til driften av landet. Vi betviler at pensjonistene i sin tid fikk være med på bestemmelsen om å bruke pensjonspremiene på denne måte. Noen betrakter dette som rent tyveri.

Det har vært forutsetningen at de som til enhver tid er i arbeid, skal dekke løpende pensjonsutgifter. At yngre generasjoner misliker at de skal finansiere pensjonene til de eldre, kan være forståelig.

830.000 PENSJONISTER ER UNDER ADMINISTRASJON 

Uttrykket «UNDER ADMINISTRASJON» smaker ikke bra. Det er vel derfor vi ikke har opplevd det brukt det i denne sammenheng, men det kunne absolutt vært på sin plass. Det er nemlig slik det er!

Pensjonistenes manglende mulighet til å være med å bestemme, er et demokratisk problem som Norge burde skamme seg over. 830.000 pensjonister må finne seg i at myndighetene fatter beslutninger på deres vegne – uten at pensjonistene selv får ha et avgjørende ord med i laget. Slik er det når man er «under administrasjon.»

Vi har flere ganger pekt på dette forhold og tillagt ansvaret for å løse problemet på lederne av de store pensjonistorganisasjonene. Men hovedansvaret ligger vel egentlig på politikerne. Dette er et demokratisk problem som skulle løses på høyeste politiske hold.

Kan vi som et vestlig demokrati være bekjent av at nær 15 % av den norske befolkningen er umyndiggjort og «under administrasjon?

DISKRIMINERENDE SÆRBEHANDLING 

Gjennom årene er det blitt gjennomført en rekke inntektsreduserende særtiltak overfor pensjonistene, med høyst tvilsomme begrunnelser. Det siste tiltaket er «underregulering av pensjonene». Disse tiltakene er gjennomført eksklusivt over for pensjonistene – tilsvarende er ikke gjort for noen annen gruppe.

Særbehandlingen av pensjonistene er kynisk maktmisbruk av myndighetene. De sitter med all makt, og bruker det for det som det er verd! Pensjonistene er ikke organisert som gruppe og er ute av stand til å mobilisere noen motmakt av betydning.

TENK OM VI UNDERREGULERTE ELEKTRIKERNE, RØRLEGGERNE OG SNEKKERE

Tenk at disse gruppene har hatt urovekkende god lønnsutvikling de siste årene. Egentlig har de det bedre enn nødvendig! Ved neste lønnsoppgjør underreguleres lønnstilleggene for elektrikere, rørleggere og snekkere med 5% slik myndighetene bestemmer.

Rent logisk skulle man kunne underregulere lønnstilleggene også for disse gruppene når man gjør det for gruppen pensjonister! Men dette er ikke realistisk fordi myndighetene ville møte et LO som ville stille opp med sin makt og sine sanksjonsmuligheter. Forslaget om underregulering av nevnte grupper ville ikke en gang komme opp på bordet.

Vi har flere ganger brukt dette bildet. Det er merkelig at ingen har reagert på den åpenbare urimelighet at det bare er pensjonistenes «lønnstillegg» som skulle kunne underreguleres.

TO SPØRSMÅL TIL SLUTT

Vi må spørre om det finnes politikere og ledere som har mot, krefter og vilje til å ta tak i det demokratiske problem at pensjonistene ikke får ta del i beslutninger i saker som vedrører dem selv?

Finnes det forståelse hos pensjonister og ledere for pensjonistorganisasjoner at de må tale med høyere og klarere stemmer for å vinne frem med sine saker – TUTE MED DE ULVENE SOM ER UTE!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter