2019 – velkommen til nytt år!

Vi har lagt enda et år bak oss. Det var et fremgangsrikt år for SENIOR NORGE Østfold. Nå står vi overfor et nytt år med nye utfordringer. Vi tar sikte på å skape fortsatt utvikling av vår forening med utgangspunkt i fremganger vi oppnådde foregående år. Så vil vi samtidig være åpne for nye utviklingsmuligheter.

I det følgende skal vi redegjøre for områder og saker som står på vår prioriteringsliste.

Vår rolle

Vår rolle er i videste forstand å drive informasjons- og opplysningsvirksomhet, for å følge opp og fremme de eldres interesser. Samtidig skal vi påvirke de som tar beslutninger som gjelder de eldre, slik at de eldres behov blir fokusert og tatt hensyn til!

Målgruppe og målområde

Vår primære målgruppe er våre medlemmer og andre eldre. Det primære målområdet er Østfold, men vi retter også vår virksomhet ut mot andre deler av landet, og mot andre lokallag i SENIOR NORGE.

Den store saken – endre maktforholdene!

Det er slik at staten sitter med all makt i forholdet til de eldre som nesten ikke er representert i styrende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, Storting og regjering. Samtidig er det slik at pensjonistene og deres organisasjoner ikke har evnet å samordne sine interesser og stå frem mot myndighetene med en stemme – hver på sin tue representerer ikke pensjonistene noen motmakt av betydning.

I virkeligheten er pensjonistene under administrasjon. Myndighetene bestemmer!

Dette er tunge saker å jobbe med. De krever besluttsomhet, engasjement og utholdenhet. Vi gir oss ikke selv om det knapt går fremover.

Eldrerådene

Vi vil gjøre et fremstøt mot hver enkelt kommune i Østfold for å tilby kandidater til eldrerådene. Med medlemmer i eldrerådene vil vi få bedre kontakt med de politiske miljøene og vi får bedre muligheter til å øve innflytelse i saker som vedrører de eldre.

Medlemsansvar

Foreningen har ved inngangen til det nye året vel 900 medlemmer. Av disse er litt over 400 nyinnmeldte i 2018. Nesten halvparten av våre medlemmer er ikke på nett og har ikke epost.

Vi har ansvar for å følge opp våre medlemmer slik at de opplever å bli husket, at de får en opplevelse av å være i en forening og at de løpende blir orientert om vår virksomhet.

Det er en umulighet å opprette og opprettholde personlig kontakt med mer enn en liten del av de vel 900 medlemmer vi har i Østfold fylke.

Alle medlemmer får skriftlig innbydelse til våre 10 temamøter i året. De som ikke er på nett og ikke har epost, får innbydelsen pr. vanlig post. Derved får de løpende informasjon om vår virksomhet. Med så mange medlemmer som ikke er på nett, så blir utsendelse av innbydelser pr. vanlig post en dyr affære. Det vil ta nær 60% av vårt inntektsbudsjett. Vi gjør det likevel!

De som er på nett og har epost, får hver eneste mandag året igjennom en påminnelse om hva vi har av nytt stoff I SENIORAVISA.  Denne utgir vi som første del av vår nettside.

Personlig kontakt med medlemmer oppnår vi i forbindelse med våre temamøter.

Vår største utfordring i året som kommer, vil være å opprette og opprettholde kontakt med våre nye medlemmer. En spesiell utfordring i denne forbindelse er de som ikke har epost.

Den digitale utviklingen

Vi er innforstått med at vi etter hvert får et fulldigitalisert samfunn. Det som vi ser som vår oppgave er å kjempe for at digitaliseringen skjer på en omsorgsfull måte. Vi har i Norge ca. 400.000 personer som ikke har PC eller nettbrett, og som ikke har digital kompetanse. I tillegg har vi sikkert like mange som har vanskeligheter med å henge med.

Myndighetene har tenkt at dette problemet skulle kunne løses ved opplæring, uten å være seg bevisst om at en stor del av de ikke-digitale, særlig de eldre, aldri vil komme seg på nett. Det er et faktum at motivasjonen til å tilegne seg nødvendig digital kompetanse mangler hos de fleste eldre! Vår rolle er å følge opp at det opprettholdes fullgode analoge løsninger for disse.

Tiden vil løse problemet, men det tar lenger tid enn man hadde forestilt seg – enda noen tiår til!

Vårt dataengasjement

Vårt mål er å legge til rette for at de som er motivert, eller som kan motiveres for å ta opplæring, blir kjent med de opplæringstilbud som finnes. Dette gjelder også for de som har datakompetanse og som vil videreutvikle denne.

Vi skal fortsette å promotere vårt dataengasjement. Dette består av en oversikt over hva som finnes av opplæringstilbud i Østfold, en ordliste som oversetter og forklarer digitale ord og uttrykk, og til sist men ikke minst vår rådgivingstjeneste – PC-hjelpen, Terje Lloyd Andersen tlf. 922 87 090. PC-hjelpen er et unikt tilbud – gratis for våre medlemmer.

Vi har etablert en egen side i SENIORAVISA, «Datahjelp». Siden forsynes med nye, datarelaterte innlegg fortløpende.  Her kan man holde seg oppdatert.

Nettsiden vår

Nettsiden vår består av to deler. Den første delen er som nevnt ovenfor, en avis som vi utgir med nytt stoff hver mandag. Den andre delen er et arkiv som inneholder alle tidligere innlegg i SENIORAVISA og all mulig øvrig informasjon om SENIOR NORGE Østfold.

SENIORAVISA er vårt viktigste medium når det gjelder å få ut informasjon om vår virksomhet og påvirke de som tar beslutninger som gjelder de eldre. Vi oppnådde i 2018 hele 54.250 besøk til SENIORAVISA. Dette innebærer at vi når langt utenfor vår egen medlemsmasse.

Vi skal arbeide for en fortsatt utvikling av SENIORAVISA og for å øke besøksfrekvensen ytterligere.

I SENIORAVISA gir vi medlemmer og andre mulighet til å komme til med leserinnlegg og  gi uttrykk for sine meninger. Dette øke mangfoldet i den informasjon vi legger ut.

 Øvrige media

Vi vil fortsette å legge ut referater fra våre månedlige temamøter til 6 lokalaviser i Østfold. Vi legger også ut debattinnlegg når det foreligger aktuelle saker vi har et forhold til. Således vil vi synes vi godt i Østfoldavisene også i fortsettelsen.

Temamøtene våre

Vi skal også i år avholde temamøter i hver måned unntatt juni og juli! Det innebærer at vi kommer til å ha 10 slike møter. I år vil vi ha møter i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Disse byområdene representerer 80% av våre medlemmer.

Vi vil fortsette å tilstrebe oss for å finne gode, aktuelle temaer og dyktige foredragsholdere.

Vi ser for oss at møtene starter med en hyggestund, før hovedinnlegget og at vi avslutter med lett underholdning.

Temamøtene gir oss anledning til å treffe medlemmer og medlemmer kan treffe hverandre. Bli kjent med hverandre og utvikle tilhørighet til vår forening!

Selv om våre temamøter har god oppslutning, mener vi at vi har potensiale til å oppnå enda flere deltagere på våre møter.

Vi ønsker våre medlemmer og alle andre som støtter oss et riktig godt nytt år!

 

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter