SeniorNorge Asker logo

Er du senior – spør lokalpolitikerne om dette.

Leserinnlegg v/Axel Wannag

Alle partier sier de vil satse på eldreomsorgen, men vi bør spørre politikerne før vi bestemmer oss for hvilket parti som er verdig vår stemme, hvilke konkrete tiltak de har.

For de første, fremtidens eldreomsorg. «Sykehjemsplass når du trenger det» er et fint slagord, men heller ikke mer. Hvordan planlegger politikerne for fremtiden hvor vi blir flere omsorgstrengende eldre? Hvor mange sykehjemsplasser vil Asker trenge? Mest for alvorlige demente. Men begynnende demente trenger også omsorg og deres pårørende trenger i høy grad støtte. Kommunen skal nå ha dagtilbud for de begynnende demente. Hva tenker politikerne her? Hva skal innholdet i dagtilbudene være, hvor ofte skal de gis til en med begynnende demens og hvilken kapasitet må tjenesten ha? Vet for øvrig politikerne hvor mange som har begynnende demens i kommunen vår?

Og hva med ensomhet blant Askers eldre? Ensomhet er anerkjent som et folkehelseproblem. Hva har politikerne tenkt å gjøre med det? Vet de hvor mange som er ensomme i kommunen? Hva har politikerne tenke å gjøre for å finne de ensomme?

Omsorg er dynamisk og stadig i forandring. Senior Norge, Asker mener at politikerne fra kommunestyresalen ikke kan vite hva som egentlig foregår i frontlinjen av eldreomsorgen i Asker. Vi mener at kommunen trenger en uavhengig instans til løpende å overvåke systemene i kommunens eldreomsorg. Hvordan stiller partiene seg til et slikt forslag?

For det andre sier Regjeringens Stortingsmelding «Leve hele Livet» at vi må sikre kvaliteten av de eldres liv også før de blir hjelpetrengende. Kan vi finne boformer for eldre som kan fremmer dette? Vi trenger sannsynligvis å utvikle nye boformer annerledes enn enkeltleilighetene i de blokkene som kommunen lar entreprenørene bygge nå. Det er behov for boformer som kombinerer det å bo med det å kunne være med i et fellesskap. Senior Norge, Asker vil utfordre politikerne til å gå i front her og starte prosjekter hvor eldreomsorg og boligutbygging knyttes sammen. Hvordan tenker politikerne om dette? Vil de fortsette med å la boligentreprenørene styre utformingen av Askers boligmasse, eller er de åpne for å tenke nytt?

Sist, men ikke minst: Sjekk hvor mange eldre som er nominert på sikker plass på partiets valgliste i forhold til vår andel av befolkningen? (Askers andel av 67+er  x%).

Senior Norge, Asker ønsker et kommunestyre hvor alle aldre er rimelig representert. Dette vi gi det beste grunnlaget for at alle blir tatt hensyn til i de vedtakene som skal treffes de neste årene.

Slik valglistene er nå må vi gi seniorene på partilistene våre ekstra personstemmer.

Partienes valglister med kandidatens fødselsår ligger på   asker.kommune.no/nye-asker-kommune/valg-2019. Du gir personstemmer ved å krysse av i ruten foran kandidatens navn på partiets liste i valglokalet. Se nærmere beskrivelse i informasjonen «Valg 2019» fra Asker kommune på side 7

La oss seniorer sørge for et godt valg! Stem inn en senior!

 

Axel Wannag

Senior Norge Asker

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter