Fra ufrivillig deltid til heltid! – Nødvendig arbeidslivsreform

Leserinnlegg v/Per W. Jensen

Både offentlige og private arbeidsgivere angir ofte at det er de ansatte som ønsker deltidsstillinger, eller er nødvendig for «å få turnusen til å gå opp». Sannheten er at deltidsstillinger kan være motivert for å unngå å betale pensjon til arbeidstakerne. Stillingsbrøker under 20% gir ofte ingen pensjonsrettigheter.

Gjennomføring av heltid vil være en viktig arbeidslivsreform som kan gjøre kommunene bedre rustet til å løse de store oppgavene for fellesskapet. Det er derfor viktig at vi kan gjennomføre en kunnskapsbasert reform og i nært og tett samarbeid med de ansatte, og ikke på arbeidsgivernes premisser alene.

For å kunne leve gode liv og ha forutsigbarhet i hverdagen, er ufrivillig deltid noe vi må rydde bort. Det peker også forskningen på, og det er et viktig poeng at vi skaper bedre kvalitet i tjenestene når de ansatte har faste heltidsstillinger. Heltidskultur i helse og omsorgstjenesten er også til de eldre og sykes beste.

Kort utdrag av en rapport fra Bodø kommune:

Heltid som norm i kommunesektoren har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Slik også for Bodø kommune, som i et enstemmig bystyrevedtak i 2015 slo fast at kommunene skulle iverksette omfattende tiltak for å utvikle en heltidskultur.

Evalueringens problemstillinger

Rapporten evaluerer om bystyrets vedtak er gjennomført og om dette har ført til heltidskultur ved tjenestestedene: »Sølvsuper helse- og velferdssenter», «Hjemmetjenesten Sentrum» og «Miljøtjenestene i Vollsletta 10». I kapittel 2 presenteres ni tiltak. Disse kan deles i tre hovedgrupper. Den ene gruppen består av turnustekniske tiltak knyttet til arbeidsdagens lengde (langvakter) omfang av helgearbeid og grad av fleksibilitet. Den andre gruppen består av normering av bemanningen, vikarbruk, stillingsutlysninger, permisjonspraksis etc. Den tredje gruppen har med avlønning å gjøre. I Bodøs tilfelle er dette først og fremst tilleggslønn for økt arbeid i helgene.

Evalueringens problemstillinger er som følger:

  1. Hvilke virkemidler har de tre pilotenhetene innført?
  2. Hvilke effekter har virkemidlene hatt for målet om flere heltidsstillinger
  3. Hvilke effekter har virkemidlene hatt på drift og arbeidsmiljø
  4. Hvordan oppleves pilotprosjektet av ledere, ansatte og tillitsvalgte4

 Gjennomføring og metode

For å evaluere virkemidlene som har vært prøvd ut og hvilke effekter de har hatt på målene om heltidskultur, god drift og godt arbeidsmiljø, har vi gjennomført intervjuer, analysert turnuser, regnskap og data. Høsten 2018 ble ledere, ansatte og tillitsvalgte intervjuet. Intervjuene hadde en varighet på 50 – 90 minutter.

Vi har studert ni ulike turnuser, ved hjelp av dokumenter vi fikk av kommunen. Vi har gjennomgått stillingsstørrelser, heltidsandeler, vakanser, helgehyppighet, friperioder, vaktlengder, pause-innslag, organisering av nattevakter og rekrutteringsstillinger, fordeling av ressurser.

Bodøordfører Ida Pinnerøds konklusjon

Denne rapporten viser at vi er på rett vei når det gjelder heltidskultur i Bodø kommune, men også at det ikke er noe som kommer av seg selv, sier ordfører Ida Pinnerød. Bakgrunnen for rapporten er at Sølvsuper helse- og velferdssenter, Hjemmetjenesten Sentrum og Miljøtjenestene i Vollsletta 10 i fjor gjennomførte et pilotprosjekt for innføring av heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

Vi må nå gire opp satsingen og ta et skritt videre slik at prosjektet blir til gjeldende politikk for hele kommunen, sier Pinnerød.

10.juli 2019

Per W. Jensen


Kommentar fra Senior Norge Østfold

Vi har med interesse lest Per W. Jensen sin innledning hvor han peker på en del forhold vedrørende deltidsstillinger som ellers har fått liten oppmerksomhet. Han etterlyser også behovet for en arbeidslivsreform.

Vi finner det interessant og prisverdig at Bodø kommune har gjennomført en undersøkelse vedrørende deltidsproblematikken. Denne sier imidlertid lite annet enn hva som er undersøkt og hvordan. Så er det innført et nytt ord som bare tåkelegger. Heltidskultur høres pent ut, men hva innebærer det egentlig. Hvorfor ikke snakke om «Heltidsstillinger». Det er vel det det dreier seg om?

Vi savner en beskrivelse og en konkret oversikt i rapporten som viser utgangspunktet/nåsituasjonen, f.eks.: antall ansatte i helse- og omsorg i Bodø kommune  xxxxx , herav xxxx i deltidsstillinger!

Så synes vi at ordføreren i sin kommentar burde gitt uttrykk for en konklusjon og en klar, konkret ambisjon, f.eks.:

«I Bodø kommune skal det i hovedsak være heltidsstillinger. Deltidsstillinger skal være rene unntak. Kommunen skal iverksette tiltak for å eliminere deltidsstillinger slik at disse innen xxxxxxxxx ikke skal utgjøre mer enn xxxx% av total antall stillinger.»

Hvilken verdi skulle undersøkelsen og rapporten ha, om den ikke ender ut i konkrete mål og beslutninger om tiltak?

Vi tar høyde for at vi kun har lest utdrag av rapporten. http://www.ks.no/heltidskultur

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter