Illegal kontantnekt – trussel mot rettstaten!

Vi lever i et samfunn som er i stadig utvikling. I den forbindelse ser vi det som vår oppgave å følge opp at ny teknologi og nye metoder blir gjennomført på en omsorgsfull måte. Det må tas rimelig hensyn til de 400.000 som fortsatt er ikke-digitale og den tredel av befolkningen som henger etter i forhold til den teknologiske utviklingen generelt. Dette gjelder i hovedsak vår målgruppe – de eldre.

I de senere år har det stadig blitt introdusert nye betalingsmuligheter. Digitale transaksjoner øker mens kontantoppgjør minker. Utviklingsorienterte politikere, byråkrater og spesialister ser for seg at det kontantløse samfunn ikke ligger langt unna. Vi er blant de som kjemper for at vi skal få beholde kontanter som betalingsmiddel.

For en gangs skyld har vi krystallklare lovbestemmelser på godt norsk å forholde oss til. De fastslår at kontanter er lovlig betalingsmidler, at betalingsmottaker er forpliktet til å ta imot kontanter som oppgjør og at den som betaler har rett til å betale med kontanter.

I denne situasjonen er det foretak som velger å nekte å ta imot kontantoppgjør til fordel for digitale løsninger. Dette gjør de mot bedre vitende – å nekte å ta imot kontanter som oppgjør, er illegalt – forbudt!

De myndighetene som skal håndheve våre lover, velger å se en annen vei og snikinnføring av kontantnekt kan uhindret fortsette. Myndighetens vilje til å håndheve loven synes å være totalt fraværende. De må ha sett sitt ansvar, men de vegrer seg. Det synes således fritt fram for enhver som det å snikinnføre kontantnekt.

El-kjøp var blant de første av de store som innførte kontantnekt. Bussjåførene i Østfold ville gå til streik mot kontanter, reisebyråer har innført kontantnekt og nå sist hører vi at VY også er på vei til å innføre kontantnekt. Dette er det ingen som har full oversikt over og det synes å være helt utenfor myndighetenes kontroll! Skal det være slik?

Vi synes ikke det kan være feil å kalle vegringen til å håndheve lovbestemmelsene om kontantbehandling for tjenesteforsømmelse. Noen skulle stilles til ansvar? Justisministeren?

Justisministeren har vært på banen og lovet avklaring i spørsmålet om anvendelse av kontanter. Helt unødvendig mener vi, fordi lovteksten er klinkende klar. Det levnes ikke rom for misforståelser eller fortolkninger.

En årsak til at myndighetene finner det opportunt å forsømme sitt ansvar for å håndheve loven, er at det er åpenbart at nye, digitale betalingsmuligheter krever endringer i loven. Men det kan ikke være slik at den foreliggende lov i mellomtiden settes til side, uten at lovgivende myndigheter har erklært loven ugyldig.

Vi har et velorganisert samfunn som fungerer til innbyggernes beste. Dette hviler på et godt lovverk som er våre felles kjøreregler. Vi er helt avhengig av innbyggernes tillit og lojalitet til lovverket og til lovmakerne.

Den snikinnføring av kontantnekt som nå gjennomføres i betydelig skala, med myndighetenes vitende, er betenkelig.  Skulle vi få flere tilfelle som dette, er det ikke til å unngå at det vil oppleves som en reell trussel mot lovverket og i ytterste konsekvens mot rettstaten.

Det forbauser oss at ikke flere har forstått konsekvensene og alvoret i dette!

 

 

Kjære justisminister:

La oss få all tvil fjernet! Kan du bekrefte følgende: «Inntil en ny lov foreligger, så gjelder eksisterende lov og denne skal håndheves så lenge den er gyldig!»

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter