Kampen mot underreguleringen – et narrespill!

Leserinnlegg

v/Arnt M. Storvik

I vårt innlegg i SENIORAVISA den 24. juni, «Velkommen støtte fra Audun Lysbakken», forsøker vi å tydeliggjøre det urettferdige og usolidariske at pensjonistene hvert år skal få sine pensjonstillegg redusert med 0,75 % i forhold til det lønnsmottakerne får. Vi forsøker også å få oppmerksomhet omkring de drøftingene som et utvalg av de store pensjonistorganisasjonene har med regjeringen. Pensjonistorganisasjonene hadde gjerne sett underreguleringen fjernet, men synes å ende opp i diskusjoner om hvordan underreguleringen skal kunne endres for å sikre pensjonistene et bedre resultat.

Vi synes det ikke er meget feil å kalle disse drøftingene for et narrespill. Det er vel like godt å kalle «en spade for en spade!» Partene vet godt at pensjonsreformen er vedtatt med lov, og at underreguleringen ikke kan endres eller fjernes uten en lovendring. Resultatet av drøftingene er gitt på forhånd!

I vårt innlegg av den 24. juni oppfordrer vi lederne av de store pensjonistorganisasjonene til å tenke alternativt frem mot neste års lønns- og pensjonsoppgjør. Å fortsette å forhandle om endring av underreguleringen synes fåfengt.

Vårt innlegg har vakt stor oppmerksomhet. En av de som har meninger om temaet er Arnt M. Storvik. Les gjerne hans kommentar i det følgende:

«Det er mange i opposisjonen som mener noe om pensjonsreformen. Problemet er at det er regjeringen Stoltenberg som fikk den vedtatt.

Det som må til for å endre underreguleringen, er at loven må endres. Så lenge loven er som den er, må regjeringen underregulere pensjonene, Da må det bli et politisk flertall for lovendringen.

På bakgrunn av høringsnotatene la Arbeids- og inkluderingsdepartementet frem et lovforslag i februar 2009, lydende Ot.prp nr. 37 (2008-2009) om lov om endring av folketrygdloven (ny alderspensjon).

Fleksibelt uttak av pensjonene ble vedtatt å gjelder fra 2011:

På bakgrunn av behandling i Stortinget i 2009 ble loven vedtatt 15. mai 2009 og paragraf 19 – 14 lyder «paragraf 19 – 14. Regulering av pensjon under opptjening og utbetaling. I loven står det:

Pensjon under opptjening reguleres gjennom endringer i grunnbeløpet, se paragraf 1 – 4. Restpensjonen, se paragraf 19 – 10, reguleres i samsvar med lønnsveksten.

Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75%.

I tillegg vil de som er ansatt i stat eller kommune miste pensjon fra statens pensjonskasse eller klp om de arbeider til de er 75 år. Da er det lite lønnsomt for offentlige ansatte å fortsette i en offentlig stilling. De bør ta arbeid i en privat bedrift, da beholder de pensjon fra det offentlige. Se artikkelen til Unni Bjelland i Aftenposten tirsdag 18. juni!

 

  1. juli 2019

Arnt M. Storvik»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter