Audhild 7.1.2015

Leserinnlegg – Primærbolig – sekundærbolig

Tekst: Advokat Audhild Freberg Iversen

Fra 1. januar 2011 innførte Regjeringen nye regler hva angår ligningsverdier på såkalt primærbolig og sekundærbolig.

Primærbolig er definert som den boligen du og din familie bor i, dvs. den adresse du er registrert på i Folkeregisteret.

En sekundærbolig er den bolig du eventuelt eier, men hvor du selv ikke bor.

Ligningsverdien på din primærbolig skal ikke overstige 30% av markedsverdi, mens sekundærbolig skal ikke overstige 80% av markedsverdi.

Ligningsverdi både på din primærbolig og eventuell sekundærbolig vil ha betydning for hvor mye du skal betale i formuesskatt. For primærboligen vil ligningsverdien også ha betydning for en mulig søknad om bostøtte og muligens også ved eventuell søknad om sosialstønad.

Så langt er for så vidt reglene klare nok, men så kommer problemene:

Dersom en av ektefellene skulle få varig opphold på sykehjem eller annen institusjon skal denne flyttingen meldes til Folkeregisteret. Skulle det vise seg at vedkommende ektefelle står registrert som hjemmelshaver i Statens kartverk (tidligere Sorenskriveren) som eier av boligen der han/hun hittil har bodd,,  så vil denne boligen plutselig bli omdefinert til sekundærbolig selv om ektefellen fortsatt bor der,  og vil følgelig bli beskattet etter  en langt høyere ligningsverdi..

Senior Norge (tidl, Seniorsaken) sendte allerede i 2011 brev til Finansdepartementet, med kopi til Skattedirektoratet, og påpekte at dette åpenbart måtte være en utilsiktet konsekvens av den nye skattereformen, og fikk dette bekreftet.  Vi ba om at man umiddelbart sørget for at der hvor sykehjemsbeboer hadde en hjemmeboende ektefelle i deres felles bolig, måtte angjeldende bolig fortsatt beskattes som primærbolig.

Ved henvendelse direkte til ulike skattekontorer har vi fått opplyst at jo, de er klar over problemet, men «dataprogrammet» deres klarer ikke å fange opp problemet, så vi fikk følgende «gode» råd: Hjemmeboende ektefelle kunne «bare» ta en telefon til

ligningskontoret og få oppgitt taksten som primærbolig, og så rette selvangivelsen selv!!! Alternativt kunne de sørge for å få tinglyst eierskap til boligen med en ideell ½ part hver.
Dette er selvsagt ikke holdbart!  Dette gjelder eldre mennesker som ikke engang trenger sende inn sin egen selvangivelse med mindre de ser den inneholder feil. (Og hvor mange vil det være i denne gruppen som ville skille mellom primær- eller sekundærbolig?)
Ja, jeg bare spør!

Men heller ikke disse «gode» råd holder mål.

Fra et av våre meget oppegående medlemmer (med lang praksis fra bank og arbeide med tall)

fikk vi følgende henvendelse:

Hun og hennes mann hadde sammen kjøpt en leilighet, og hvor de begge var registrert med hver sin ideelle andel med en ½ part på hver

Når hun sjekker selvangivelsene  ser hun at hennes ektefelle formues lignes for sin ideelle andel som sekundærbolig, mens hun selv for sin ideelle andel  (helt korrekt) var lignet som eier av primærbolig.

Da hun ringte skattemyndighetene om dette fikk hun det «betryggende» svar at hun var ikke alene om dette, Men hun kunne  «bare» endre ektefellens selvangivelse til samme beløp som hun hadde fått som primærbolig, så var alt i orden!

Hva er status i dag?
Det vet vi ikke, men så sent som for skatteåret 2017 fikk vi henvendelse fra et av våre medlemmer at hennes ektefelle, som hadde fått varig sykehjemsplass ble formueslignet for sin andel av fellesboligen som sekundærbolig, mens hjemmeboende ektefelle (helt korrekt) ble formueslignet for sin andel som primærbolig.

Dette går ikke simpelthen ikke an!

Finansdepartement/Skattedirektorat opptrer uakseptabelt arrogant overfor den eldre del av vår befolkning som ikke nettopp er vant til å ta opp en diskusjon overfor våre skattemyndigheter.

Senior Norge har fått opplyst at nå skal alt være i orden, men vi velger inntil videre å  leve  etter regelen «vi tror det ikke før vi får se det»

Fjorårets utkast til selvangivelser er nå på vei ut, så dersom noen skulle ha spørsmål eller kommentarer, så ta kontakt med oss snarest mulig for evt. bistand for oppretting.

Gjentar: Vi gir oss ikke før denne saken er en gang for alle ryddet av veien.
Vi klarte å sende 3 mann til månen i 1969 – da må det vel være mulig 2019/2020 å lage et dataprogram som klarer å løse dette problemet!!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter