Marvin Wiseth fra landsmøtet: NORGE TRENGER SENIOR NORGE!

På dette landsmøte varsler Senior Norge en ny kurs for organisasjonen. I løpet av dagen skal vi vedta et omfattende Eldre Politisk Program for perioden 2019 – 2021 og i tillegg 4 resolusjoner som vi skal oversende Regjeringen.

Grunnpilarene i vårt arbeid tar sikte på å gjøre til skamme bl.a. en oppfatning som mange i samfunnet har, og hvor eldrebølgen sammenlignes med en «monsterbølge», og ikke med en ressursbølge. Store deler av de ressurser våre seniorer representerer er på avveie. Om lag 1 million mennesker i Norge (20% av befolkningen) er over 60 år. Vi lever lenger, er friskere mentalt og fysisk og har høy kompetanse og livserfaring. Alt for mange i Norge er mentalt og fysisk, og har høy kompetanse og livserfaring. Alt for mange i Norge er dessverre opphengt i alder langt mer enn yteevne og kompetanse, og de eldre har derfor behov for en organisasjon som Senior Norge som har som mål å gjøre denne oppfatningen til skamme. Vi skal synliggjøre våre seniorer som en verdifull ressurs som det norske samfunn har behov for. Fedrelandet har rett og slett ikke råd til ikke å benytte denne verdifulle ressurs.

Vi vil også all aldersdiskriminering og hverdagsdiskriminering til livs.  Vi har fått en ny likestillings- og diskrimineringslov som forbyr alder som diskrimineringskriterium, og Senior Norges advokater i BA5 gjennomgår nå hele det norske lovverket og vil påpeke der det fortsatt ikke er vern mot aldersdiskriminering, for å ta dette opp med rett myndighet.

Vi kjemper også for at alle skal oppleve en trygg og verdig alderdom enten de er hjemmeboende eller på institusjon. I eldreomsorgen ser vi imidlertid at mer enn 50% er underernært, og mange blir overmedisinert. Resultatet blir passivitet og svekket helse. Dette skal vi i Senior Norge gjøre noe med, og vi skal forbedre forholdene. Vi skal være en «vaktbikkje» som påtaler og følger opp at avvik blir rettet og samtidig være løsningsorientert og konstruktive. Ved hjelp av vår omfattende organisasjonskompetanse skal vi foreslå gode løsninger om bedrer forholdene for våre eldre.

Vi går nå mot et Fylkesting- og kommunalvalg, og gjennom en landsdekkende kampanje skal vi i august lansere en landsdekkende kampanje «Stem på en Senior»! Her skal vi oppfordre alle seniorer til å kumulere navn på valglistene. I dag er gjennomsnittsalderen på Stortinget 43,9 år, og det er ingen grunn til å tro at gjennomsnittsalderen er høyere i fylkes- og kommunestyrene. Våre eldre må la seg velge inn i politisk styrende organer der vedtak fattes som definerer de eldres livssituasjon, og her er spesielt de kommunale eldrerådene viktig.

Det å bli gammel i Norge defineres av mange som litt sykelig, hjelpetrengende og litt sutrete. Senior Norge skal sørge for at vi tar tilbake definisjonsmakten av det å bli eldre ved å fokusere på kraften til å bli eldre («The power of getting older»). Men det forutsetter at våre ledre også selv må lære seg ikke bare «å nyte ,men også å yte». Ved å yte får man det også bedre her i livet.

Vi har lagt noen krevende å bak oss med økonomiske utfordringer og medlemsfrafall. Det er nå gledelig å se at mye ser ut til å gå rett vei, selv om vi fortsatt har en vei å gå. Organisasjonen er avhengig av god samhandling sentralt og lokalt. Et Senior Norge uten aktive lokallag har ikke livets rett.

Målet for dette landsmøtet er å trekke opp vår Eldre Politiske retning for de to kommende årene.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter