Medisinering på sykehjemmene – Mangel på kvalitetssikring

Det har lenge vært oppmerksomhet mot medisinbruk i sin alminnelighet. Undersøkelser har vist at det åpenbart finnes et overforbruk som ikke er heldig. Det er tegn som tyder på at overforbruket er på vei ned. Feilmedisinering finner også sted uten at vi har sett dette tallfestet på noen måte.

Aftenposten omtaler i en artikkel den 8. februar forhold som vedrører medisinering av beboerne på sykehjemmene. Det gjelder spørsmålet om overmedisinering, feilmedisinering og det å plukke ut medisiner som beboeren ikke trenger. Men det viktigste punktet, og det som er virkelig skremmende, er det faktum at bare halvparten av beboerne får gjennomgått sin medisinliste ved mottak på sykehjemmene og senere periodisk.

Vi refererer fra Aftenposten:

«Sykehjemslegen skal vurdere om legemidlene er riktig for pasienten.

Forskrift om legemiddelgjennomgang fra 1.januar 2017 slår fast at sykehjemsbeboere har krav på legemiddelgjennomgang ved innkomst, og en gang i året når det er nødvendig med hensyn til forsvarlig behandling.

Legemiddelgjennomgang utføres av lege, blant annet med hjelp av sjekklister i tverrfaglig samarbeid med helsepersonell som sykepleier og farmasøyt»

Når disse forutsetningene bare gjennomføres for halvparten av beboerne på sykehjemmene, så kan det skyldes at de ansvarlige ikke kjenner forskriften, eller at de kjenner forskriften uten å ta hensyn til dem, eller at de ikke ser de har kapasitet eller kompetanse til å få oppgaven gjennomført.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen gir uttrykk for at hun forventer at kommunene sørger for at alle sykehjem gjennomgår legemiddelbruken til eldre som legges inn.

Det er bra med forventninger, men her tror vi det heller må være klare krav og systematisk kontroll som gjelder! Vi blir stadig minnet på ting som av forskjellige årsaker ikke fungerer på sykehjemmene. Vi mener de ansvarlige myndigheter burde utvikle en felles kvalitetsnorm for de kommunale sykehjemmene i Norge, sørge for at det utarbeides kvalitetssystem hos de enkelte sykehusene for derved å sikre at standardens krav imøtekommes, og at dette følges opp ved periodiske revisjoner og sertifisering av autorisert kvalitetsrevisor. Kravene i standarden skulle også kunne anvendes når man kjøper tjenester av private sykehjem.

Vi vet at dette fungerer i det private næringsliv. Byråkratisk vil nok noen hevde, men det gir mulighet for en systematisk kvalitetssikring av hele virksomheten – ikke stykkevis og delt og ikke nå og da – men kontinuerlig.

Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen, her har du og dine våpendragere noe å tenke på!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter