Nedbemanning ved sluttpakker – Illojalt og lovstridig?

I mange sammenhenger er det myndighetene som må trekke opp de store linjer, peke ut retningen og legge føringer for næringslivet. Det er imidlertid ikke alltid at myndigheter og næringsliv trekker i samme retning. Skal myndighetenes mål nås, forutsettes det at næringslivet forholder seg med tilstrekkelig lojalitet over for myndighetenes føringer.

Andelen eldre i befolkningen blir større. Mens det nå er 1 pensjonist pr. 4 yrkesaktive, vi det i tiden frem til 2060 ifølge SSB sine framskrivninger ligge mellom 1 pensjonist pr. 2,5 og 1 pensjonist pr. 1,7 yrkesaktiv. Dette vil innebære at belastningen på de yrkesaktive blir større, i den grad at det kan true våre velferdsordninger.

Myndighetenes uttrykte strategi i denne forbindelse er å utnytte den kompetanse og kapasitet som ligger i den eldre befolkningen ved å få flere av de eldre til å stå i arbeid lenger. Man ser for seg at lovverket endres slik at det gis mulighet for de som ønsker det, å stå i jobb til fylte 75 år. Dette er en bærebjelke i myndighetenes strategi – flere eldre i jobb, lenger!

Da er det et paradoks at nedbemanning med sluttpakker i stor skala fortsatt gjennomføres i næringslivet. Dette gjelder bl.a. i store, solide virksomheter, til og med der staten er dominerende eier. Dette er diskriminerende særbehandling av den eldre del av virksomhetenes medarbeidere. Vi leser i ABC-nyheter den 11. juli at Telenor betaler millioner for å få eldre ansatte ut av arbeid. Ansatte over 58 år tilbys lønn til de er 67 hvis de går «frivillig» med sluttpakke.

NHO har gitt uttrykk for sin til slutning til myndighetenes strategi, men likevel gjennomførte de i 2016 en omfattende nedbemanning – med sluttpakker.

Det ser ut som bedriftslederne har lojalitet kun for bedriftenes økonomiske resultat. Det skulle ikke være å strekke strikken for langt å si at deres neglisjering av myndighetenes føringer, ligner betenkelig på illojalitet!

Et annet forhold som det kunne vært fint å få belyst og gjerne prøvd rettslig, er om anvendelse av sluttpakker for ansatte over en gitt alder, kan være lovstridig. Aldersdiskriminering er ikke tillatt.

Bedriftene fremstiller sluttpakker som et gode, de ansattes organisasjoner ser ut til å være langt på vei enig i fremstillingen, men de ansatte selv har tydeligvis en annen oppfatning. De stormer ikke til ekspedisjonsdisken når pakkene legges ut. Den umiddelbare tilslutningen er generelt lav og er en klar indikasjon på at de ansatte ikke opplever sluttpakkene som noe gode, men en påtvunget løsning. Når vi bruker ordet «påtvunget» så er det fordi det er klart at ansatte som blir stilt overfor sluttpakke for å gå av, opplever dette som rent press. Bedriftene dekker seg bak avtaler de har inngått med de ansattes organisasjoner.

Det er vår oppfatning at løsningen med påtvungen, «frivillig» sluttpakke til medarbeidere over en gitt alder, er klar aldersdiskriminering, Dette er Stig Klingstedt i Senior Norge enig i. Les gjerne hans betraktninger på annet sted i dagens utgave av SENIORAVISA – ukerapport fra Senior Norge uke 29.

Han stiller seg tvilende til om tilbud om sluttpakke rammes av arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering. Dessuten mener han at bedriftenes avtaler med de ansattes organisasjoner forhindrer muligheter for anvendelse av arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering.

Vi forstår ikke hvordan det kan være slik at tilbud om sluttpakker for «frivillig» fratredelse, kan unntas fra forbudet mot aldersdiskriminering. Heller ikke forstår vi at det skal kunne være slik at man kan inngå avtaler som gjør det mulig å omgå gjeldende lovbestemmelser.

Vi har to tilfeller av massiv aldersdiskriminering. Det ene er det at eldre arbeidstakere ikke kommer inn igjen på arbeidsmarkedet om de først har mistet jobben. Det andre er det vi har behandlet her – aldersdiskriminering ved sluttpakker for påtvunget «frivillig» fratreden.

Hvis jussen her skulle være uavklaret, måtte dette være en oppgave for Senior Norge.

Vi tror myndighetene må gå en ny runde med seg selv, næringslivet og de ansattes organisasjoner for å sikre en mer helhjertet, lojal og forpliktende tilslutning til sin strategi. Dette tror vi er nødvendig for å nå målene om høyere arbeidsdeltagelse fra de eldre og bedre bærekraft for våre velferdsordninger.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter